De Wingerd participeert samen met 5 andere basisscholen van Catent aan het project Academische Opleidingsschool. Hieronder wordt verstaan: Een basisschool waarin op basis van een onderzoeksgerichte houding, met gebruikmaking van opleiden op school en systematisch onderzoek, de schoolontwikkeling wordt vormgegeven, waarbij het streven naar een rijke leeromgeving leidend is. En een rijke leeromgeving is: een omgeving die uitdaagt, nieuwsgierig maakt, motiveert, uitnodigt tot leren en die aansluit bij de diverse mogelijkheden en interesses van leerlingen.

De kenmerken van de Academische Opleiding basisschool De Wingerd zijn:

 • Op onze school is elke week één vierdejaarsstudent Katholieke Pabo Zwolle aan het werk: zij staat twee dagen zelfstandig voor een groep én zij voert gedurende een ochtend onderzoek uit. Onderzoek is dus een vast onderdeel van de leerstrategie.
 • De onderzoeksvraag waar de student aan werkt is geformuleerd door de school en is altijd gekoppeld aan de schoolontwikkelvraag. Tussentijds is er regelmatig overleg en afstemming tussen student en het team.
 • De student wordt begeleid door de HBO- docenten van KPZ en op school door een opleider in school/onderzoekscoördinator, die geschoold is in het begeleiden van studenten en in het opzetten van het onderzoek.
 • In elk schooljaar zijn er intervisiebijeenkomsten met de andere Academische Opleiding Basisscholen.
 • Bij de Academische Opleidingsscholen zijn onderzoekers betrokken vanuit Universiteit Utrecht. Gegevens en resultaten worden teruggekoppeld, de theoretische onderbouwingen worden gedeeld en verbonden aan de praktijk.
 • De Academische Opleidingsschool is dus een school waar drie pijlers – opleiden, innoveren en onderzoeken – op de werkplek centraal staan.
  • Opleiden van zowel de aanstaande als de zittende leerkrachten.
  • Innoveren van thema’s, van didactische aanpak of van één of meerdere vakken.
  • Onderzoek van zowel de student (een ontwerponderzoek) als van de zittende leerkrachten (praktijkgerichte onderzoek).

Wij denken dat dankzij de aandacht voor deze met-elkaar-verbonden drie pijlers de leerresultaten van de leerlingen zullen verbeteren: er wordt steeds nagedacht hoe het team zich moet ontwikkelen om en optimale bijdrage te kunnen leveren aan de leeropbrengsten van leerlingen. Door een onderzoekende houding kunnen leerkrachten vaststellen en evalueren welke aanpak bij elke leerling de beste resultaten oplevert.

Doordat het opleiden, innoveren en onderzoeken binnen de Academische Opleidingsschool centraal staan is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling: KBS De Wingerd kan zo blijven inspelen op ontwikkelingen binnen de maatschappij en kunnen leerresultaten worden geoptimaliseerd.