Onze visie is gebaseerd op vijf kernwaarden: betrokkenheid, passie, vertrouwen, ambitie en empathie. Deze kernwaarden vormen de basis van onze manier van werken op De Wingerd.

Betrokkenheid
Er is tijd, ruimte en belangstelling voor elk individu. Leerkrachten zijn makkelijk benaderbaar en hebben nauw contact met kinderen en ouders. Ouders en leerkrachten zetten zich samen in voor de groei en ontwikkeling van ieder kind. Ouders zijn expert t.a.v. hun eigen kind, zij kennen het het best. De inzet van alle betrokken partijen zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin.

Passie
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn trots op onze school. De leerkrachten hebben plezier in hun werk. Ze zijn deskundig, durven nieuwe wegen in te slaan, tonen inzet en lopen voor elk kind graag een stapje harder.

Vertrouwen
Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen. Kinderen groeien door vertrouwen, worden zelfstandiger en nemen meer eigen verantwoordelijkheid. Leerlingen krijgen, binnen duidelijke kaders, ruimte om hun eigen manier van leren te kiezen.

Kinderen, ouders en school vertrouwen elkaar en gaan op een positieve manier met elkaar om.

Ambitie
We hebben hoge verwachtingen van kinderen. We zijn altijd op zoek naar een manier waarop we nog beter kunnen aansluiten bij de (onderwijs)behoeften van kinderen.

We houden de onderwijsontwikkelingen nauwgezet in de gaten en beoordelen welke ontwikkelingen een meerwaarde kunnen zijn voor ons onderwijs. Digitalisering is hiervan een concreet voorbeeld: we zetten multimediale middelen in dienst van het onderwijs in.

Empathie
Goe inspelen op de (onderwijs)behoeften van het kind vraagt om goed inlevingsvermogen van de leerkrachten in het kind. Door goed en te vragen brengen we in beeld wat elk kind nodig heeft en passen we onze pedagogiek en/of didactiek aan op deze behoefte. Ook leren we kinderen om zich in te leven in de ander en zo begrip te ontwikkelen voor kinderen/mensen die anders zijn.

Onze missie: IK+JIJ=WIJ 

De Wingerd hanteert het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders of verzorgers. We gaan daarbij uit van Passend Onderwijs. Ons Schoolondersteuningsprofiel verheldert welke specifieke onderwijsondersteuning wij al dan niet kunnen bieden.

We willen onze leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige individuen, die op een volwassen manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Zodat zij in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen, die van invloed zijn op hun leven en dat van anderen.