Doelen en taken

Iedere school heeft (verplicht) een medezeggenschapsraad, zo ook onze school. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals het vaststellen van vakanties, verbeteringen in het onderwijs, fusies of samenwerking met andere scholen of instanties en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

In onze MR zitten drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het personeel. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van de school en de personeelsleden al het personeel. Toch kunnen zij zelfstandig besluiten of zij voor of tegen een voorstel zijn.

Op verzoek van de MR kunnen er soms mensen van de oudervereniging, de directie en of de schooladviescommissie bij de vergaderingen worden uitgenodigd.

De MR wordt om advies of instemming gevraagd in verschillende situaties. Zo geeft de MR advies bij de benoeming van nieuwe personeelsleden en bij zaken als de grondslag van de school, verbouwing van de school of eventuele fusies.
De MR geeft haar instemming bij zaken als het schoolplan, vakantierooster, regels omtrent veiligheid en gezondheid en bij het beleid over werkzaamheden van ouders binnen de school.
De medezeggenschapsraad vergadert zo´n 4 tot 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn samen met de directeur.

Samenstelling
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

Teamgeleding

  • Tosca Coenradi
  • Marij Humblet
  • Terry Bolink

Oudergeleding

  • Inge van Egmond
  • Ivo Reimink
  • Pascal Barneveld

Mailadres: mr.wingerd@catent.nl

Notulen