Doelen en taken
De oudervereniging is een groep ouders die zich actief voor de school inzet. Deze vertegenwoordigt alle ouders op onze school. De belangrijkste functie van de oudervereniging is de ondersteuning van het team (de leerkrachten en de directie) bij de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen. De oudervereniging organiseert deze activiteiten en betrekt andere ouders actief hierbij. De oudervereniging verzorgt (deels samen met het team) o.a. het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval en paasviering.

De oudervereniging vergadert minimaal 6 keer per jaar en er wordt informatie uitgewisseld met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) over de actuele gang van zaken op school. De oudervereniging is de wegwijzer voor ouders binnen de school. De oudervereniging heeft het recht advies uit te brengen aan de MR en kan zaken onder de aandacht brengen bij de MR, het team en de directie.

De ouderbijdrage
De overheid stelt geld ter beschikking aan onze school voor onderwijs, huisvesting en onderhoud. De school besteedt dit geld zo effectief mogelijk. Er worden echter geen middelen beschikbaar gesteld voor de hierboven genoemde activiteiten. Maar juist deze activiteiten zijn voor de kinderen vaak heel belangrijk.

Ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd om de bijzondere activiteiten te kunnen organiseren. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In een van de eerste weken dat uw kind op onze school zit ontvangt u een brief met informatie over deze ouderbijdrage. Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 23,-.

Algemene Ledenvergadering
Elk najaar vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Alle ouders worden hiervoor van harte uitgenodigd. In deze vergadering worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd. De penningmeester van de Oudervereniging legt verantwoording af aan de leden en de kascommissie over de bestedingen van de financiële middelen. Zo nodig worden nieuwe leden van de oudervereniging gekozen. Ook wordt tijdens deze ALV de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.                               

Hulpouderlijst
Aan het begin van elk schooljaar krijgt iedere ouder een hulpouderformulier mee naar huis. Hierop kunt u invullen bij welke activiteit u wilt helpen. Dit kan uiteenlopen van klussen in/en rondom de school tot het begeleiden bij de schoolreis. Mocht u hebben aangegeven te kunnen helpen bij een activiteit, dan wordt u te zijner tijd benaderd door de oudervereniging of u nog wilt en kunt helpen. Na toezegging van uw hulp krijgt u, soms schriftelijk, verdere uitleg over wat er van u verwacht wordt. De oudervereniging waardeert de inzet van ouders enorm. Maar vaak krijgt u de meeste erkenning voor uw hulp terug van uw kind. En daar doen we het voor!

Contact
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar ovwingerd@gmail.com