De SchoolAdviesCommissie (SAC) bestaat uit een groep betrokken ouders die de directie van onze school adviseert op het terrein van onderwijs, opvoeding, onderwijskundige identiteit van de school en de levensbeschouwelijke identiteit. Daarnaast heeft de SAC een signalerende rol in zaken die de school aangaan.

Het SAC komt minimaal 2 keer per jaar samen om met de directeur te overleggen. Dit overleg is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. Daarnaast is de SAC bevoegd om aan de directeur gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over alle zaken die de school aangaan.De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over vraagstukken met betrekking tot onderwijs.

Taken
De commissie:

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over vraagstukken met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over vraagstukken met betrekking tot opvoeding.
 • geeft advies aan de directeur over het schoolplan, het schooljaarplan, en de managementrapportages.
 • heeft de mogelijkheid om bij de directeur oplossingen aan te dragen voor mogelijke knelpunten op de school.
 • kan de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over actuele ontwikkelingen die spelen binnen de school.
 • kan door de directeur gevraagd worden (waar mogelijk/ wenselijk) om beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses uit te voeren.

Samenstelling
De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden zijn ouders van één of meerdere kinderen op de betreffende school. Alle leden onderschrijven doel en grondslag van de Stichting en de school. De SAC kan (incidenteel) op afroep worden aangevuld met vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap.
Bij de samenstelling van de commissie worden de volgende beginselen in acht genomen:

 • Kandidaten hebben een betrokkenheid bij en affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de school in het bijzonder.
 • Kandidaten hebben op een bepaald beleidsterrein know how van de lokale situatie. Diversiteit van de beleidsterreinen is daarbij uitgangspunt.
 • Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de ouderpopulatie.
 • Zitting hebben in MR en SAC tegelijk is niet toegestaan.
 • De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden.

De schooladviescommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Richard de Ruiter
 • Mayke Ben Haj Fredj
 • Pascal Barneveld