Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Als u uw kind wilt aanmelden bij basisschool De Wingerd kunt u telefonisch contact opnemen met de school (038-4651577) of via de mail (directie.wingerd@catent.nl).
U kunt een afspraak maken voor een rondleiding.

Graag tot ziens op de Wingerd!

Aanmelden van kinderen voor toelating op onze school kan vanaf de dag dat uw kind 3 jaar wordt. Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind waarbij we het intakeformulier gebruiken als leidraad. Op deze manier krijgen wij als school via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter.

Zijn er geen specifieke onderwijsbehoeften dan ontvangt u van ons het formulier ‘Inschrijving leerling’ met het verzoek dit in te vullen en aan ons terug te sturen. Hiermee kan uw kind ingeschreven worden op onze school.

Wanneer uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft moeten wij eerst onderzoeken of wij als school kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Om dit te kunnen bepalen wordt u gevraagd toestemming te geven om eventueel gegevens op te vragen bij andere organisaties.

Het besluit voor wel of geen acceptatie maken wij op basis van ons School Ondersteuningsprofiel (SOP). Binnen zes weken (met een uitloop van vier weken) doen wij een schriftelijk aanbod voor extra ondersteuning op onze of een andere school. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden.  Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon of dochter nodig heeft.

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maakt u vervolgens een afspraak. Samen met uw zoon of dochter gaat u de klas bekijken en krijgt u ook alle informatie over de groep.

Contact:
De Wingerd
Stokmeesterslaan 5
8014GM Zwolle
038-4651577
directie.wingerd@catent.nl

Of vul het formulier in op de contactpagina.


Er zijn al leerlingen die gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO). Deze opvang wordt van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur verzorgd door Doomijn.
Wie gebruik wil maken van de VSO, kan contact opnemen met de klantenservice via 038-4214521 of klantadvies@doomijn.nl. Meer informatie staat op de website van Doomijn.

 

Voorschoolse opvang

Doomijn verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO) aan de Stokmeesterslaan 1. Daar bieden ze ook kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen. Leerlingen worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald op onze school en samen lopen ze naar de BSO-ruimte (om de hoek van de school).
Aanmelden kan via www.doomijn.nl/opvang-regelen.

 

Doomijn kinderopvang – Stap in de kinderwereld!

Stap in de kinderwereld bij Doomijn Kinderopvang en verwonder je. Bij Doomijn is het fijn en vertrouwd en zijn ze groots in het kleine. Ze zijn gek op de natuur en er is alle ruimte om te ontdekken, fouten te maken en vies te worden. Want daar leer je van. Je mag spelen zonder te presteren en kleuren zonder lijntjes. Doomijn ziet wat je kan en wat je nodig hebt.
Als kind én als ouder. Doomijn trekt samen op met ouders, want ouders zijn onvervangbaar en kinderopvang onmisbaar in de ontwikkeling van een kind. Vol verwondering, over en met elkaar. Samen groeien en leren over wat er nú echt toe doet.
De winst van Doomijn zit in het kind: het rendement gaat rechtstreeks naar het verbeteren van alles wat ze doen. En dat zie je elke dag terug op de gezichten van de kinderen. Zo draagt Doomijn met de kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij aan een betere startpositie voor kinderen, liefde voor hen en hun ouders en meer verbinding in de maatschappij. Kijk op www.doomijn.nl voor meer informatie.

Buitenschoolse opvang

De Wingerd is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden.

Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad en oudervereniging aangezien zij deze nodig om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.
De meeste persoonsgegevens komen van de ouders bij inschrijving van het kind. Naast die gegevens leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen.
Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.
De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.
Voor meer informatie over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (www.catent.nl/privacyverklaring/) Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.


In het basisonderwijs neemt het aantal scholen dat sponsoring ontvangt toe. Ook bij ons op school is sponsoring een feit. Sponsoring moet op een zorgvuldige manier gebeuren. We willen niet dat de onderwijsinhoud door sponsoring wordt beïnvloed. Ook mag de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komen. Als er niet meer gesponsord wordt, moeten de lessen gewoon door kunnen gaan, van eenzelfde kwalitatief goed niveau.

Aan de andere kant vinden we het goed dat bedrijven de ruimte krijgen om voor eigen rekening bij te dragen aan het onderwijs. Daarom heeft Stichting Catent beleid gericht op sponsoring vastgesteld, waarmee zij aansluit bij het Convenant ‘Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (d.d. april 2015). Dit convenant bevat gedragsregels die besturen/scholen als richtlijnen dienen te gebruiken bij hun beleid. Het binnen Stichting Catent vastgestelde beleid en de doorvertaling daarvan naar onze school is bij de directeur op te vragen en in te zien.

Mocht u als ouder(s) klachten hebben over ongewenste reclame-uitingen die u (in schoolverband) tegenkomt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van Catent, dan wel bij de Reclame Code Commissie.