Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie van basisschool De Wingerd.

Onze “De Druivenpers” nieuwsbrieven, kunt u lezen onder het kopje nieuws.


Vanwege de coronamaatregelen zijn onze schooltijden als volgt:

Groep 1 t/m 4
Maandag, dinsdag, donderdag:
8.30-14.30 uur
Woensdag en vrijdag:
8.30-12.00 uur

Groep 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8.30-14.30 uur
Woensdag:
8.30-12.30 uur

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open.

Onze schooltijden zijn normaal gesproken:

Groep 1 t/m 4
Maandag, dinsdag, donderdag:
8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag en vrijdag:
8.30-12.00 uur

Groep 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur
Woensdag:
8.30-12.30 uur

De schooldeuren gaan om 8.20 uur en 13.05 uur open. Ouders brengen hun kinderen naar de klas; in de onderbouw kunt u ’s morgens mee de klas in gaan, in de middenbouw kan dit op bepaalde ochtenden, in de bovenbouw gaan de leerlingen altijd alleen de klas in.
Wanneer ouders hun kind ophalen, wachten ze buiten aan de kant van de school waar hun kind les heeft tot het naar buiten komt.

Een leerling op de basisschool moet wettelijk minimaal 7520 uur onderwijs volgen. Deze uren zijn als volgt verdeeld:

 • de eerste vier schooljaren (onderbouw) minimaal 3.520 uur
 • de laatste vier schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur

De resterende 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.
De school maakt jaarlijks een planning van de lestijd, vakanties en studiedagen, waarbij het aantal uren onderwijstijd gewaarborgd is.


Wanneer uw kind thuis ziek is geworden, geeft u dit telefonisch door aan de school vanaf 8.00 uur ’s morgens. Telefoonnummer: 038-4651577.
Maakt u gebruik van voorschoolse en/of naschoolse voorzieningen, dan meldt u ook daar uw kind ziek.


De kinderen hebben twee keer per week gymnastiekles. Eén keer van de eigen leerkracht en één keer van de vakleerkracht gym van SportService Zwolle.
Kinderen dragen voor de gymles passende kleding en gymschoenen (geen balletschoenen). Na afloop van de gymles kunnen de leerlingen douchen.

Gymnastieklessen

Als een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Een kind is leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt (www.leerplicht.net). Voor het aanvragen van kort verlof (bijv. voor een bruiloft of een begrafenis) kunt u via deze link het formulier downloaden. De directeur beoordeelt of het verlof geoorloofd is en er toestemming verleend kan worden voor het verlof.

Extra vakantieverlof vraagt u ook aan met het verlofformulier, dat u inlevert bij de directeur. Daarvoor kan alleen toestemming worden verleend, wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het niet mogelijk is om in een schoolvakantie twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de verlofaanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de schoolvakanties mogelijk is.

Het verlof mag:

 • hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend
 • niet langer duren dan 10 schooldagen
 • niet gepland zijn in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Van alle leerlingen wordt bijgehouden wanneer zij een of meerdere dagen afwezig zijn (door ziekte of om andere redenen). Als er sprake is van ongeoorloofde afwezigheid, wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze kan bij ongeoorloofd verzuim een boete opleggen aan ouders.
Ook wordt digitaal bijgehouden wanneer leerlingen te laat komen. Wanneer een kind in totaal meer dan 16 uur verzuimd heeft door te laat komen, wordt daarvan een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.


Hoofdluis komt regelmatig voor. Om verspreiding van hoofdluis te voorkomen is het belangrijk dat het zo snel mogelijk ontdekt en behandeld wordt. Bij ontdekking van hoofdluis bij uw kind, licht u direct de school in, zodat de leerkracht van de groep ook de andere ouders kan waarschuwen.
Op de eerste woensdag na elke schoolvakantie vindt er op school hoofdluiscontrole plaats door een aantal ouders. Wordt er bij deze controle hoofdluis geconstateerd bij uw kind, dan wordt u hiervan dezelfde dag telefonisch/per mail op de hoogte gesteld.


 • Gedrag
  Stichting Catent heeft afspraken over de omgang met elkaar vastgelegd in de ‘Gedragscode Catent’ (https://www.catent.nl/voor-ouders/gedragscode-catent/)
 • Mobiele telefoons
  Leerlingen zijn onder schooltijd altijd bereikbaar via het telefoonnummer van school (0384651577). Wanneer leerlingen een mobiele telefoon mee naar school nemen, zetten ze deze voor schooltijd uit en leveren ze hem in bij de leerkracht. Na schooltijd of wanneer een mobiele telefoon nodig is tijdens een les krijgen de leerlingen hem terug.
  Ouders maken tijdens vieringen of andere activiteiten van school foto’s en filmpjes; het is niet toegestaan deze te publiceren op internet.
 • Voeding
  We vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Daarom adviseren we ouders om hun kind(eren) fruit of brood voor de ochtendpauze en/of een gezond lunchpakket zonder snoep mee te geven voor het overblijven. Advies voor de lunch:
  Bruine of volkoren boterhammen met halvarine/margarine en hartig beleg/pindakaas/notenpasta zonder zout of suiker/hummus zonder zout, vis met erbij groente en fruit
  Je kunt brood afwisselen met volkoren knäckebröd of havermout, muesli en granen zonder toegevoegd zout en met weinig of geen toegevoegd suiker.
  Ook adviseren we om uw kind(eren) een eigen beker of fles met gezond drinken mee te geven. Op school kunnen de kinderen hun fles of beker ook zelf vullen met water.
 • Op de fiets naar school
  Wanneer een kind dichtbij school woont, komt het in principe te voet naar school. Alleen wanneer leerlingen verder dan 5-10 minuten lopen van school wonen, komen ze op de fiets (in verband met de beperkte plek om fietsen te plaatsen op het plein).
  De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vernieling van fietsen, die op het schoolplein gestald worden.
  Op het schoolplein wordt niet gefietst; iedereen loopt met de fiets aan de hand over het plein.
 • Afvalscheiding
  Wij willen dat kinderen zich bewust zijn van de hoeveelheid en de soorten afval die we produceren. We scheiden daarom ons afval op school: groen, plastic/metaal/drinkverpakkingen (pmd) en restafval. Om de hoeveelheid pmd-afval te verminderen vragen we alle ouders om hun kinderen een eigen beker of fles te geven, zodat ze geen drinkpakjes mee naar school krijgen. Geeft u uw kind toch een pakje drinken mee, dan krijgt uw zoon/dochter dit leeg mee naar huis in de tas.
Overige afspraken

Logopedie
Goede logopedie kan problemen met lezen en spellen voorkomen en helpen aanpakken. De Wingerd werkt samen met Connect logopedie. Zij bieden de leerlingen logopedie op school (op maandagochtend is de logopedist aanwezig). De logopedist geeft ook advies aan de leerkrachten.
Voor alle leerlingen van groep 2 wordt jaarlijks een logopediescreening aangeboden.

Fysiotherapie
Kinderen ontwikkelen hun grove en fijne motoriek. Soms verloopt die ontwikkeling niet optimaal en is ondersteuning door een fysiotherapeut nodig. De fysiotherapeut komt op school (op dinsdag aanwezig) en haalt de leerlingen, die begeleiding krijgen, op uit de klas. Ook de fysiotherapeut kan de leerkrachten tips en advies geven.

GGD
De GGD nodigt kinderen en ouders tijdens de basisschoolperiode een paar keer uit voor een gezondsheidsonderzoek:  op de leeftijd van 5-6 jaar (ogen- en gehoortest) en op de leeftijd van 10-11 jaar (lengte, gewicht, groei en ontwikkeling).
Daarnaast kunnen ouders altijd bij de GGD terecht met vragen over gezondheid, vaccinaties, etc. (www.ggdijsselland.nl).

Schoolmaatschappelijk werk
Aan onze school is Marie-Louise van den Brink verbonden als schoolmaatschappelijk werkster. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij haar terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Zij gaat in gesprek en bekijkt samen met hen welke vragen er zijn en zoekt naar mogelijke oplossingen.
Soms is er meer specialistische hulp nodig, die vanuit het Sociaal Wijkteam ingezet kan worden.
Een afspraak maken met Marie-Louise van den Brink kan op school, maar ook per mail m.van.den.brink@swt.zwolle.nl.

Stadkamer
Stadkamer biedt een uitgebreid aanbod op het gebied van lezen en mediawijsheid, waar we in elke groep gebruik van maken.
Daarnaast zorgt Stadkamer voor bemiddeling tussen aanbieders op het gebied van cultuur en onze school.

Voortgezet onderwijs
De leerlingen van onze school waaieren na groep 8 uit over de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle. We dragen onze leerlingen goed over aan de middelbare school.

Samenwerking met andere partners

Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school, Marianne Corjanus. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent (https://www.catent.nl/voor-ouders/klachten/).

Stichting Catent heeft een Interne Klachtencommissie (IKC). Deze bestaat uit:

Voorzitter:
meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid:
mevrouw. A. Zandbergen
Lid:
meneer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het postadres:
IKC
Postbus 290
8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent (https://www.catent.nl/voor-ouders/klachten/).
Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze heeft als taak te beoordelen of er bij een klacht door bemiddeling een bevredigend resultaat bereikt kan worden. Op dit moment is Ed Heeremans als vertrouwenspersoon verbonden aan Catent. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 0383031844).


Hier vindt u de schoolgids 2021-2022:

Schoolgids 2021-2022 De Wingerd