Praktische informatie

Handig voor u verzameld

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie van basisschool De Wingerd.

Onze De Druivenpers nieuwsbrieven, kunt u lezen onder het kopje nieuws.


Onze schooltijden als volgt:

Groep 1 t/m 4
Maandag, dinsdag, donderdag:
8.30 tot 14.30 uur
Woensdag en vrijdag:
8.30 tot 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8.30 tot 14.30 uur
Woensdag:
8.30 tot 12.30 uur

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open.

Een leerling op de basisschool moet wettelijk minimaal 7.520 uur onderwijs volgen. Deze uren zijn als volgt verdeeld:

 • de eerste vier schooljaren (onderbouw) minimaal 3.520 uur
 • de laatste vier schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur

De resterende 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.
De school maakt jaarlijks een planning van de lestijd, vakanties en studiedagen.


Wanneer uw kind thuis ziek is geworden, geeft u dit telefonisch door aan de school vanaf 8.00 uur ’s morgens. Telefoonnummer: 038-4651577.
Maakt u gebruik van voorschoolse en/of naschoolse voorzieningen, dan meldt u ook daar uw kind ziek.


De kinderen hebben twee keer per week gymnastiekles. Eén keer van de eigen leerkracht en één keer van de vakleerkracht gym van SportService Zwolle.
Kinderen dragen voor de gymles passende kleding en gymschoenen (geen balletschoenen). Na afloop van de gymles kunnen de leerlingen douchen.

Gymnastieklessen

Als een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het vijf jaar wordt (www.leerplicht.net). Voor het aanvragen van kort verlof (bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis) kunt u via deze link het formulier downloaden. De directeur beoordeelt of het verlof geoorloofd is en er toestemming verleend kan worden.

Extra vakantieverlof vraagt u ook aan met het verlofformulier, dat u inlevert bij de directeur. Er wordt alleen toestemming verleend als één van de ouders een beroep heeft waardoor het gezin niet in de zomervakantie twee weken achter elkaar op vakantie kan gaan. Bij de verlofaanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overlegd, waaruit blijkt dat verlof in de schoolvakanties niet mogelijk is.

Het verlof mag:

 • hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend
 • niet langer duren dan tien schooldagen
 • niet gepland zijn in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Van alle leerlingen wordt bijgehouden wanneer zij afwezig zijn (door ziekte of om andere redenen). Als er sprake is van ongeoorloofde afwezigheid wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze kan bij ongeoorloofd verzuim een boete opleggen aan ouders.
Ook wordt digitaal bijgehouden wanneer leerlingen te laat komen. Wanneer een kind in totaal meer dan zestien uur verzuimd heeft door te laat komen, wordt daarvan melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.


Hoofdluis komt regelmatig voor. Om verspreiding van hoofdluis te voorkomen is het belangrijk dat het zo snel mogelijk ontdekt en behandeld wordt. Als u hoofdluis ontdekt bij uw kind, licht u direct de school in. De leerkracht van de groep kan dan ook de andere ouders waarschuwen.
Op de eerste woensdag na elke schoolvakantie wordt er op school een hoofdluiscontrole uitgevoerd door een aantal ouders. Ouders van een kind met hoofdluis horen dat dezelfde dag telefonisch of via e-mail.


 • Gedrag
  Stichting Catent heeft afspraken over de omgang met elkaar vastgelegd in de ‘Gedragscode Catent’ (www.catent.nl/voor-ouders/gedragscode-catent/)
 • Mobiele telefoons
  Leerlingen zijn onder schooltijd altijd bereikbaar via het telefoonnummer van school (038-4651577). Wanneer leerlingen een mobiele telefoon mee naar school nemen, zetten ze deze voor schooltijd uit en leveren ze hem in bij de leerkracht. De leerling krijgt hem terug na schooltijd of wanneer een mobiele telefoon nodig is tijdens een les.
  Ouders maken tijdens vieringen of andere activiteiten van school foto’s en filmpjes; het is niet toegestaan deze te publiceren op internet.
 • Op de fiets naar school
  Wanneer een kind dichtbij school woont, komt het in principe te voet naar school. Alleen wanneer leerlingen verder dan vijf of tien minuten lopen van school wonen, komen ze op de fiets in verband met de beperkte plek om fietsen te plaatsen op het plein.
  De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vernieling van fietsen die op het schoolplein gestald worden.
  Op het schoolplein wordt niet gefietst.
 • Afvalscheiding
  We scheiden ons afval op school: groen, plastic, metaal, drinkverpakkingen (pmd) en restafval. Om de hoeveelheid pmd-afval te verminderen vragen we alle ouders om hun kinderen een eigen beker of fles te geven, zodat ze geen drinkpakjes mee naar school krijgen. Geeft u uw kind toch een pakje drinken mee, dan krijgt uw kind dit leeg mee naar huis in de tas.
Overige afspraken

Logopedie
Logopedie helpt kinderen bij de ontwikkeling van taal en spraak. De Wingerd werkt samen met Connect Logopedie. Op maandagmorgen is er een logopedist voor leerlingen. De logopedist geeft ook advies aan leerkrachten. Alle leerlingen van groep 2 krijgen een logopediescreening aangeboden.

Fysiotherapie
Kinderen ontwikkelen hun grove en fijne motoriek. Soms verloopt die ontwikkeling niet optimaal en is ondersteuning door een fysiotherapeut nodig. De fysiotherapeut komt op dinsdag naar de school. De fysiotherapeut geeft ook tips en advies aan de leerkrachten.

GGD
De GGD nodigt kinderen en ouders tijdens de basisschoolperiode een paar keer uit voor een gezondsheidsonderzoek:  op de leeftijd van 5 of 6 jaar (ogen- en gehoortest) en op de leeftijd van 10 of 11 jaar (lengte, gewicht, groei en ontwikkeling).
Daarnaast kunnen ouders altijd bij de GGD terecht met vragen over gezondheid (www.ggdijsselland.nl).

Schoolmaatschappelijk werk
Marie-Louise van den Brink is schoolmaatschappelijk werkster op onze school. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij haar terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Zij gaat in gesprek en bekijkt samen met hen welke vragen er zijn en zoekt naar oplossingen.
Een afspraak maken met Marie-Louise van den Brink kan op school, maar ook per mail m.van.den.brink@swt.zwolle.nl.

Stadkamer
Elke groep maakt gebruik van een uitgebreid aanbod op het gebied van lezen en mediawijsheid van Stadkamer.
Ook bemiddelt Stadkamer tussen aanbieders op het gebied van cultuur en onze school.

Voortgezet onderwijs
De leerlingen van onze school waaieren na groep 8 uit over scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle. We dragen onze leerlingen goed over aan de middelbare school.

Samenwerking met andere partners

Klachten worden vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Als ook dit gesprek zonder resultaat is, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school, Marianne Corjanus. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent (https://www.catent.nl/voor-ouders/klachten/).

Stichting Catent heeft een Interne Klachtencommissie (IKC). Deze bestaat uit:

Voorzitter:
meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid:
mevrouw. A. Zandbergen
Lid:
meneer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het postadres:
IKC
Postbus 290
8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent (https://www.catent.nl/voor-ouders/klachten/).
Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen van de klachtencommissie.


Ed Heeremans is vertrouwenspersoon van de Stichting Catent. Hij beoordeelt of een klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Ed Heeremans is te bereiken via het bestuurskantoor (038 – 3031844).


Hier vindt u de schoolgids 2021-2022:

Schoolgids 2021-2022 De Wingerd