Praktische informatie

Handig voor u verzameld

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie van basisschool De Wingerd.

Kom onze basisschool bekijken tijdens een leuke ochtend!

Op woensdag 27 maart tussen 9.00 en 11.30 uur kunt u samen met uw peuter van 2 of 3 jaar een kijkje nemen in de klas. Uw kind kan samen met de kinderen uit groep 1/2 lekker spelen, muziek maken, creatief bezig zijn en ontdekken. Zo maakt uw kind op speelse wijze alvast kennis met de school. Ondertussen kunt u in gesprek gaan met leerkrachten en directie en de sfeer proeven op onze school.

 

Peuterochtend

Onze De Druivenpers nieuwsbrieven, kunt u lezen onder het kopje nieuws.

Nieuwsbrieven

Onze schooltijden:

Groep 1 tot en met 4
Maandag, dinsdag, donderdag:
8.30 tot 14.30 uur
Woensdag en vrijdag:
8.30 tot 12.00 uur

Groep 5 tot en met 8
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8.30 tot 14.30 uur
Woensdag:
8.30 tot 12.30 uur

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. Op maandag en donderdag mogen de ouders van groep 1 tot en met 4 de kinderen naar binnen brengen. Op de andere dagen gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Wanneer ouders hun kind ophalen, wachten ze buiten aan de kant van de school waar hun kind les heeft tot het naar buiten komt.

Een leerling op de basisschool moet wettelijk minimaal 7.520 uur onderwijs volgen. Deze uren zijn als volgt verdeeld:

 • de eerste vier schooljaren (onderbouw) minimaal 3.520 uur
 • de laatste vier schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur

De resterende 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.
De school maakt jaarlijks een planning van de lestijd, vakanties en studiedagen.


Wanneer uw kind thuis ziek is geworden, geeft u dit telefonisch of via Parro aan de leerkracht door vanaf 8.00 uur ’s morgens. Telefoonnummer: 038-4651577.

Maakt u gebruik van voorschoolse en/of naschoolse voorzieningen, dan meldt u ook daar uw kind ziek.


De kinderen hebben twee keer per week gymnastiekles. Eén keer van de eigen leerkracht en één keer van de vakleerkracht gym van SportService Zwolle.
Kinderen dragen voor de gymles passende kleding en gymschoenen (geen balletschoenen) en doen lange haren vast.

Gymnastieklessen

Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.

De gemeente let erop dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak.

Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.

Ditzelfde geldt voor de registratie van leerlingen die te laat komen. Wanneer een leerling meer dan zestien uur ongeoorloofd verzuimt, zonder hierover de school te informeren, wordt een melding gedaan van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar. Onze school heeft een verzuimprotocol, deze is vastgesteld op 1 januari 2022 en is op te vragen bij de directie.

 

Absentie

We willen graag even stilstaan bij een onderwerp dat van grote invloed is op het leerproces van uw kind: regelmatig schoolbezoek. We begrijpen dat er momenten zijn waarop een bezoek aan de tandarts, dokter of andere specialist nodig is. We willen echter graag de nadruk leggen op het belang van het minimaliseren van afwezigheid onder schooltijd door deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Herhaalde afwezigheid kan leiden tot het missen van belangrijke instructies en activiteiten. Op deze manier kunnen we samenwerken om ervoor te zorgen dat uw kind het recht op onderwijs ten volle kan benutten en tegelijkertijd de nodige zorg kan ontvangen.

Verlof

Het kan zijn dat u vanwege bijzondere omstandigheden verlof wilt aanvragen. Verzoeken voor vakanties of vrije dagen buiten de reguliere schoolvakanties mogen wij slechts bij grote uitzondering toestaan. Alle kinderen dienen gedurende lestijd op school te zijn. De wet op Leerplicht is opgesteld om dit te waarborgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met Suzanne (directeur).

Leerplicht

De school is verplicht om zich aan de Leerplichtwet te houden. Dit betekent dat wij ongeoorloofd verzuim door moeten geven aan Leerplicht Zwolle.


Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij de directeur opvragen of klik hier: Aanvraagformulier vakantie en verlof. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van de schoolweek van 22 uur.

Om vrij te vragen dient u zich met het formulier schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd.

Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zal dit volgens afspraak doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.


Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de specifieke aard van het beroep moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

Het verlof:
-mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
-mag niet langer duren dan tien schooldagen;
-mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er eenmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie
worden verleend;
-mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint.

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur.


Hoofdluis komt regelmatig voor. Om verspreiding van hoofdluis te voorkomen is het belangrijk dat het zo snel mogelijk ontdekt en behandeld wordt. Bij ontdekking van hoofdluis bij uw kind, licht u direct de school in, zodat de leerkracht van de groep ook de andere ouders kan waarschuwen. 

Op de eerste woensdag na elke schoolvakantie vindt er op school hoofdluiscontrole plaats door een aantal ouders. Wordt er bij deze controle hoofdluis geconstateerd bij uw kind, dan wordt u hiervan dezelfde dag telefonisch/per mail op de hoogte gesteld. 


 • Gedragscode
  Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich onder andere op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:
  – Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden nooit getolereerd.
  – Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
  – Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
  – De orde mag niet worden verstoord.
  Als vervolg op deze code heeft Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de Gedragscode Catent. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent: Gedragscode Catent.
 • Mobiele telefoons
  Leerlingen zijn onder schooltijd altijd bereikbaar via het telefoonnummer van school (038-4651577). Wanneer leerlingen een mobiele telefoon mee naar school nemen, zetten ze deze voor schooltijd uit en leveren ze hem in bij de leerkracht. De leerling krijgt hem terug na schooltijd of wanneer een mobiele telefoon nodig is tijdens een les.
  Ouders maken tijdens vieringen of andere activiteiten van school foto’s en filmpjes; het is niet toegestaan deze te publiceren op internet.
 • Afval vrije school
  Wij scheiden het afval en streven ernaar om een afval vrije school te zijn. Afvalverpakkingen van de kinderen gaan weer terug mee naar huis.
 • Schoolfruit
  Jaarlijks doet onze school mee aan het schoolfruitproject. Kinderen hebben groente en fruit nodig om genoeg vitamines binnen te krijgen. Het doel van Schoolfruit is daarom om ouders en scholen te ondersteunen in de zorg voor een gezond voedingspatroon. Zij stimuleren kinderen daarom om drie keer per week op school groente en fruit te eten. Hoe zij dit doen? Door het groente en fruit wekelijks op school te komen leveren. De leraren en de kinderen eten het fruit klassikaal, waardoor er zo nu en dan ook op interactieve wijze kan worden gepraat over wat voor fruit het is, hoe het groeit, enzovoorts. Eten en educatie tegelijk. Leerlingen die gezond eten kunnen zich beter concentreren, presteren beter, zijn minder snel ziek, zitten lekkerder in hun vel en vertonen minder pestgedrag (Bron: De Gezonde Basisschool van de Toekomst) Klassikaal groente en fruit eten zorgt ervoor dat bijna alle kinderen mee willen eten, ook de kinderen die thuis geen hap groente of fruit willen nemen.
 • Op de fiets naar school
  Wanneer een kind dichtbij school woont, komt het in principe te voet naar school. Alleen wanneer leerlingen verder dan vijf of tien minuten lopen van school wonen, komen ze op de fiets in verband met de beperkte plek om fietsen te plaatsen op het plein.
  De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vernieling van fietsen die op het schoolplein gestald worden.
  Op het schoolplein wordt niet gefietst.
Overige afspraken

Logopedie
Goede logopedie kan problemen met lezen en spellen voorkomen en helpen aanpakken. De Wingerd werkt samen met Connect logopedie. Zij bieden de leerlingen logopedie op school. De logopedist geeft ook advies aan de leerkrachten.
Alle leerlingen van groep 2 krijgen een logopediescreening aangeboden.

Fysiotherapie
Kinderen ontwikkelen hun grove en fijne motoriek. Soms verloopt die ontwikkeling niet optimaal en is ondersteuning door een fysiotherapeut nodig. De fysiotherapeut komt op dinsdag naar de school. De fysiotherapeut geeft ook tips en advies aan de leerkrachten.

GGD
De GGD nodigt kinderen en ouders tijdens de basisschoolperiode een paar keer uit voor een gezondsheidsonderzoek:  op de leeftijd van 5 of 6 jaar (ogen- en gehoortest) en op de leeftijd van 10 of 11 jaar (lengte, gewicht, groei en ontwikkeling).
Daarnaast kunnen ouders altijd bij de GGD terecht met vragen over gezondheid (www.ggdijsselland.nl).

Schoolmaatschappelijk werk
Marie-Louise van den Brink is schoolmaatschappelijk werkster op onze school. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij haar terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Zij gaat in gesprek en bekijkt samen met hen welke vragen er zijn en zoekt naar oplossingen.
Een afspraak maken met Marie-Louise van den Brink kan op school, maar ook per mail m.van.den.brink@swt.zwolle.nl.

Stadkamer
Elke groep maakt gebruik van een uitgebreid aanbod op het gebied van lezen en mediawijsheid van Stadkamer.
Ook bemiddelt Stadkamer tussen aanbieders op het gebied van cultuur en onze school.

Voortgezet onderwijs
De leerlingen van onze school waaieren na groep 8 uit over scholen voor voortgezet onderwijs in Zwolle. We dragen onze leerlingen goed over aan de middelbare school.

Samenwerking met andere partners

Klachten worden vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Als ook dit gesprek zonder resultaat is, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school, Nanoe Lorkeers. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent (https://www.catent.nl/voor-ouders/klachten/).


Ed Heeremans is vertrouwenspersoon van de Stichting Catent. Hij beoordeelt of een klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Ed Heeremans is te bereiken via het bestuurskantoor (038 – 3031844) of Klachten.


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).
Deze bestaat uit:
Voorzitter:        De heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid:                    Mevrouw. A. Zandbergen
Lid:                    De heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement kunt u vinden via:  klachtenregeling

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie worden genomen.


Crisisopvang, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels de mandaatregeling (onder 2.2 en 2.3) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling.

Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering Het beleid ‘Schorsing en Verwijdering’ en het protocol crisisopvang zijn te vinden op de website van Catent:  Crisisopvang, time out, schorsing of verwijdering.


In het schoolplan staat hoe de school wordt bestuurd, wat het onderwijsbeleid van de school is en hoe het onderwijs op onze school wordt ingevuld. Daarnaast is hierin opgenomen welke onderwijskundige veranderingen en plannen voor de toekomst wij voor ogen hebben. Tevens staat in het schoolplan hoe de zorg voor/begeleiding van leerlingen wordt vormgegeven.

Hierbij ons huidige schoolplan: