Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe basisschool De Wingerd kinderen helpt zich te ontwikkelen tot sociale en zelfstandige individuen.

Ontdek hoe basisschool De Wingerd kinderen helpt zich te ontwikkelen tot sociale en zelfstandige individuen.

Op De Wingerd willen we de kinderen in hun kracht de toekomst insturen waarbij we ze de ruimte, aandacht en vertrouwen geven om zich te ontwikkelen tot waardevolle burgers en houden daarmee rekening met de eisen die deze tijd aan hen stelt.  Dit doen we d.m.v. een gestructureerd en inspirerend aanbod waarin kwalitatief goed onderwijs voorop staat. Daarnaast begeleiden we kinderen bij het vormen van een eigen persoonlijkheid, zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame maatschappij.   

Onze missie is uitgewerkt in onze visie 

We willen onze kinderen voorbereiden op de eisen die deze tijd aan ze stelt. Onze maatschappij verandert in een hoog tempo. Deze verandering vraagt van de leerlingen andere vaardigheden en van de school een hierbij passend aanbod. Wij weten wel dat elk kind mee kan helpen de wereld vormgeven. Voor ons is dat een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Dit passende aanbod willen we realiseren door het uitwerken en concretiseren van onderstaande visie.   

 

Onze visie
We hechten waarde aan een pedagogisch klimaat waarin humor, wederzijds respect, veiligheid en een open omgang met elkaar centraal staan. Dit vormt de basis voor een veilige omgeving waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.  
Op de Wingerd worden basiskennis, vaardigheden en vertrouwen geboden. Hierbij is er een balans tussen kennisoverdracht en het zelf ontdekken en met plezier nieuwe dingen leren en ervaren. 
Deze basis stelt hen in staat om duurzame en op de lange termijn gerichte keuzes te maken. Zo voelt een kind zich thuis in de wereld; zelfstandig, vol zelfvertrouwen en in verbinding met anderen. 
 


We willen onze leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot sociale en zelfstandige individuen die op een volwassen manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Daardoor leren zij om weloverwogen beslissingen te nemen, die van invloed zijn op hun leven en dat van anderen.
We onderscheiden in ons onderwijs drie domeinen:

 • kennis, vaardigheden en houdingen;
 • sociale ontwikkeling;
 • persoonlijke ontwikkeling;

Deze drie worden in samenhang ontwikkeld.
Kennis is voor onze leerlingen een belangrijke basis. Informatie is tegenwoordig altijd en overal voorhanden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen die informatie leren verbinden met hun eigen basiskennis. Zo bouwen ze hun eigen kennis verder uit en wordt hun kennis steeds breder.
Daarnaast leren we kinderen vaardigheden en houdingen. Deze zijn niet direct aan één vak- of leergebied te koppelen, maar leerlingen hebben ze nodig om te leren functioneren in de snel veranderende samenleving. Deze vaardigheden worden toegepast in verschillende vakken en lessen. Ze zijn leerbaar en leerlingen kunnen zich erin ontwikkelen.

Wij werken aan:

Kritisch denken:

 • construeren van kennis
 • verbanden zien
 • probleem oplossen
 • onderzoeken
 • reflecteren
 • evalueren

Communicatie:

 • goede communicatie
 • reflectie
 • afstemming

Samenwerking:

 • leren van en met elkaar
 • teamcompetenties
 • sociale en interpersoonlijke vaardigheden

Burgerschap:

 • empathie
 • duurzaamheid
 • globalisering
 • welzijn

Persoonsontwikkeling:

 • zelfregulering
 • leren leren
 • verantwoordelijkheid
 • doorzettingsvermogen

Creativiteit:

 • vragen stellen
 • nieuwe ideeën en daden
 • ondernemendheid

We vinden het belangrijk dat de leerkracht bij het overbrengen van kennis en vaardigheden de leerling actief bij het onderwijs betrekt. Dat betekent dat de leerkracht interactief lesgeeft en dat de leerlingen weten aan welke leerdoelen zij werken.

De betrokkenheid van leerlingen wordt groter als de leerkracht bewust en doelgericht inspeelt op verschillen tussen leerlingen tijdens de instructie, in leertijd en bij de verwerking. Daarbij sluit zij of hij aan bij de onderwijsbehoeften, het tempo, de motivatie en interesses van de leerlingen.

Onderwijs staat niet op zichzelf, maar heeft ook te maken met de plek waar de leerling opgroeit. Wij vinden het belangrijk deze omgeving in de school te halen en ook zelf naar buiten te gaan om te leren. Zo leggen we verbinding tussen onderwijs en de wereld om ons heen.

Onze visie op lesgeven

De Wingerd is onderdeel van de Stichting Catent, een waarde-gestuurde stichting, die zich inzet voor diversiteit. Ons denken en doen is gebaseerd op een katholiek-christelijke overtuiging, waarbij we ook oog hebben voor andere levensovertuigingen. De Wingerd is een basisschool die openstaat voor kinderen van alle levensovertuigingen, met respect voor elkaars anders zijn. Een groot deel van de ouders van onze leerlingen heeft geen binding (meer) met de katholieke geloofsgemeenschap. Zij kiezen voor onze school op pedagogische en didactische gronden, maar hebben respect voor de katholieke achtergrond. 

Onze identiteit is elke dag zichtbaar in hoe we met elkaar samen leren en spelen op school. We starten de dag met een kringgesprek aan de hand van onze methode Trefwoord en staan stil bij mooie of verdrietige momenten in het leven van de leerlingen. Ook vieren we de christelijke feestdagen (Kerstmis, Palmpasen, carnaval en Pasen) met vieringen, waarbij leerlingen en ouders betrokken zijn.  

Daarnaast laten we de leerlingen kennis maken met rituelen en verhalen uit de katholiek-christelijke traditie en andere levensbeschouwingen. Ze ervaren wat deze voor hen betekenen en hoe ze hun eigen levensverhaal beïnvloeden. We halen de waarden en normen uit de verhalen en werken zo aan bezield burgerschap.  

Op onze school is een grote saamhorigheid tussen kinderen onderling, kinderen en leerkrachten, ouders en leerkrachten, ouders onderling en leerkrachten onderling. Ook is er een grote betrokkenheid op de omgeving. De leerlingen zetten zich elk jaar in voor diverse goede doelen (Kinderpostzegels, Vastenactie, etc.).