Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe basisschool De Wingerd kinderen helpt zich te ontwikkelen tot sociale en zelfstandige individuen.

Onze visie is gebaseerd op vier kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, empathie en ambitie.

Vertrouwen
Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen. Kinderen groeien door vertrouwen, worden zelfstandiger en nemen meer eigen verantwoordelijkheid. Kinderen, ouders en school vertrouwen elkaar en gaan op een positieve manier met elkaar om.

Verbondenheid 
Er is tijd, ruimte en belangstelling voor elk mens. Leerkrachten zijn makkelijk benaderbaar en hebben nauw contact met kinderen en ouders. Ouders en leerkrachten zetten zich samen in voor de groei en ontwikkeling van ieder kind. Ouders kennen hun eigen kind het best. De inzet van ouders en leerkrachten zorgt voor een gevoel van verbondenheid.

Empathie 
Inleven in de ander en zo begrip ontwikkelen voor kinderen en mensen die anders zijn, vormt de basis van onze schoolgemeenschap. Daarnaast is inlevingsvermogen van de leerkrachten in kinderen en hun ouders noodzakelijk om goed in te kunnen spelen op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen.

Ambitie 
We hebben hoge verwachtingen van kinderen. We zijn altijd op zoek naar manieren om goed aan te sluiten bij de (onderwijs)behoeften van kinderen. Leerkrachten lopen graag een stapje harder voor elk kind. Daarbij durven ze nieuwe wegen in te slaan en staan ze open voor ontwikkelingen.


We willen onze leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot sociale en zelfstandige individuen die op een volwassen manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Daardoor leren zij om weloverwogen beslissingen te nemen, die van invloed zijn op hun leven en dat van anderen.
We onderscheiden in ons onderwijs drie domeinen:

 • kennis, vaardigheden en houdingen
 • sociale ontwikkeling
 • persoonlijke ontwikkeling

Deze drie worden in samenhang ontwikkeld.
Kennis is voor onze leerlingen een belangrijke basis. Informatie is tegenwoordig altijd en overal voorhanden. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen die informatie leren verbinden met hun eigen basiskennis. Zo bouwen ze hun eigen kennis verder uit en wordt hun kennis steeds breder.
Daarnaast leren we kinderen vaardigheden en houdingen. Deze zijn niet direct aan één vak- of leergebied te koppelen, maar leerlingen hebben ze nodig om te leren functioneren in de snel veranderende samenleving. Deze vaardigheden worden toegepast in verschillende vakken en lessen. Ze zijn leerbaar en leerlingen kunnen zich erin ontwikkelen.

Wij werken aan:

kritisch denken:

 • construeren van kennis
 • verbanden zien
 • probleem oplossen
 • onderzoeken
 • reflecteren
 • evalueren

communicatie:

 • goede communicatie
 • reflectie
 • afstemming

samenwerking:

 • leren van en met elkaar
 • teamcompetenties
 • sociale en interpersoonlijke vaardigheden

burgerschap:

 • empathie
 • duurzaamheid
 • globalisering
 • welzijn

persoonsontwikkeling:

 • zelfregulering
 • leren leren
 • verantwoordelijkheid
 • doorzettingsvermogen

creativiteit:

 • vragen stellen
 • nieuwe ideeën en daden
 • ondernemendheid

We vinden het belangrijk dat de leerkracht bij het overbrengen van kennis en vaardigheden de leerling actief bij het onderwijs betrekt. Dat betekent dat de leerkracht interactief lesgeeft en dat de leerlingen weten aan welke leerdoelen zij werken.
De betrokkenheid van leerlingen wordt groter als de leerkracht bewust en doelgericht inspeelt op verschillen tussen leerlingen tijdens de instructie, in leertijd en bij de verwerking. Daarbij sluit zij of hij aan bij de onderwijsbehoeften, het tempo, de motivatie en interesses van de leerlingen.
Onderwijs staat niet op zichzelf, maar heeft ook te maken met de plek waar de leerling opgroeit. Wij vinden het belangrijk deze omgeving in de school te halen en ook zelf naar buiten te gaan om te leren. Zo leggen we verbinding tussen onderwijs en de wereld om ons heen.

Onze visie op lesgeven

De katholieke identiteit van onze school blijkt uit onze open houding, oog voor elkaar, luisterend naar elkaars ervaringen. In de drukte van alledag staan we met rituelen en vieringen bewust stil bij de dingen van het leven, soms mooi en soms verdrietig.

Door de aandacht die we besteden aan vieringen bij katholieke feesten, lessen godsdienst en levensbeschouwing en acties voor goede doelen, werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Door samen te vieren, bidden en zingen ervaren we verbondenheid. Vanuit vertrouwen en verbinding ontstaat ruimte voor verwondering. Op die manier leren we kinderen omgaan met vragen over geloven en het leven.

De Wingerd is een basisschool die openstaat voor kinderen van alle levensovertuigingen, met respect voor elkaars anders zijn. Een groot deel van de ouders van onze leerlingen heeft geen binding (meer) met de katholieke geloofsgemeenschap. Zij kiezen voor onze school op pedagogische en didactische gronden, maar hebben respect voor de katholieke achtergrond.