Ons onderwijs

Typisch kindcentrum De Wingerd

Ons onderwijs

Op basisschool De Wingerd doen we er alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe we dat doen.

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabiliseringsfase. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien. Op De Wingerd sluiten we aan op de ontwikkeling van het kind. Dit doen we door goed te observeren en het kind te begeleiden, zodat het kind zich goed ontwikkeld in alle fases, op zijn of haar eigen manier. De stevige basis is heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind.

De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht van De Wingerd een belangrijk richtlijn voor haar/zijn handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

De leerlingen van groep 1 en 2 zitten in een combinatieklas 1-2. Dat is een bewuste keuze, omdat jonge en oudere kleuters veel van elkaar leren tijdens het spelen. De dagelijkse routines en gewoontes bieden een duidelijke structuur en omgeving waarin jonge kinderen zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Er zijn twee groepen 1-2.

In de groepen 1-2 ligt de nadruk op spelend leren. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in met uitdagend materiaal in een omgeving die op jonge kinderen is afgestemd. Het materiaal biedt kinderen de mogelijkheid om zelf ontdekkend te leren, bijvoorbeeld door kleuren, vormen en begrippen. Het is gericht op taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling. We gebruiken daarbij ook iPads tijdens de werkles en de inloop ’s morgens.

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Dit doen we in de grote of kleine kring, waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. De kleuters krijgen op een speelse manier ook Engels.

Onderwijs aan het jonge kind

Naast de groepen 1-2 hebben we 6 groepen voor groep 3 t/m 8 (enkele groepen). In elke groep zitten 16-28 leerlingen. Het aantal verschilt per groep.  

In de ochtend staan de basisvakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen centraal. ‘s Middags komen burgerschap, wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek), creatieve vakken (o.a. muziek, beeldende vorming), Kanjerlessen, Engels etc. aan bod. 

In groep 3 t/m 8 verwerken de kinderen uit boeken. Bepaalde opdrachten (extra oefenstof) van rekenen, lezen en spelling worden op een iPad gemaakt. Tijdens de verwerking van deze extra oefenstof worden de opdrachten en sommen direct nagekeken en krijgen de leerlingen direct een signaal of ze goed bezig zijn en de leerstof begrijpen. Ook de leerkracht kan het werk van de leerlingen direct volgen op het dashboard. Daardoor kan ze tijdens de verwerking extra uitleg geven.  

Onderwijs in groep 3 tot en met 8

In de middenbouw beginnen we met werken met een dagtaak. In de bovenbouw wordt dit uitgebreid tot een weektaak. Hierdoor leren de kinderen zelf hun werk plannen. Het heeft tot doel leerlingen te leren hun leerproces zelf te organiseren en te leren omgaan met uitgestelde aandacht. Werken met een weektaak is een manier om leerlingen meer de regie over hun leerproces te geven. Een dergelijke hoge mate van zelfsturend leren leidt tot hogere leerprestaties en hogere motivatie.


Binnen onze school bieden wij ook levelwerk aan voor kinderen van groep 3 t/m 8 die meer aan kunnen dan het reguliere lesprogramma. Voor deze kinderen wordt tijd vrijgemaakt in het rooster voor het volgen van de lessen en het maken van het bijbehorende schoolwerk. Het doel is dat de kinderen aan de hand van uitdagende inhoud de vaardigheden leren die zij via het reguliere aanbod niet kunnen leren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het leren leren. 
(Hoog)begaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen aangemeld worden voor de bovenschoolse verrijkingsgroepen genaamd Cnopius: Home – Cnopius Klassen. Voordat een kind hiervoor geplaatst kan worden, wordt hij gescreend door een specialist. Daarin wordt er gekeken naar de onderwijsbehoeften en leerdoelen van de leerlingen. Het programma in de eigen school en deelname aan andere activiteiten voor hoogbegaafdheid wordt kritisch bekeken om overbelasting van het kind te voorkomen.  


Voor de basisvakken en wereldoriëntatie gebruiken we de volgende methodes: 

Vak 

Methode 

Groep 

Rekenen 

Onderbouwd en Kleuteruniversiteit 

Met Sprongen Vooruit 

Wereld in getallen  

Met Sprongen Vooruit 

Groepen 1-2  

 

 

Groep 3 t/m 8 

Technisch lezen 

Lijn 3  

Estafette 

Groep 3 

Groep 4 t/m 8 

Begrijpend lezen 

Estafette (methodiek: Close reading) 

Groep 4 t/m 8 

Taal 

Onderbouwd en Kleuteruniversiteit 

Lijn 3 

Staal Taal 

Groep 1-2 

 

Groep 3 

Groep 4 t/m 8 

Spelling 

Lijn 3 

Staal Spelling 

Groep 3 

Groep 4 t/m 8 

Engels 

Groove me 

Groep 1 t/m 8 

Aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap, natuur en techniek. 

Blink geïntegreerd  

Groep 3 t/m 8 

Godsdienst-levensbeschouwing en bezielend burgerschap 

Trefwoord 

Groep 1 t/m 8 

Schrijven 

Klinkers 

Groep 3 t/m 8 

Sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap 

Kanjertraining 

Groep 1 t/m 8 

De groepen 1 t/m 8 maken gebruik van IPads. Vanaf groep 4 zetten we de IPad steeds breder in. We versterken bewust de digitale geletterdheid van de leerlingen. 

 


De Wingerd vindt muzikale ontwikkeling belangrijk. Daarom zetten we een vakdocent voor muziek in, Mirjam Slats. Zij geeft in alle groepen wekelijks muziek, drama en dans. Muziekonderwijs draagt bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Muziek maken is ook een sociaal gebeuren, omdat je het vaak met elkaar doet.

Ook bewegingsonderwijs vinden wij belangrijk. Voor gymnastiek zetten we daarom ook een vakdocent in. Deze vakdocent komt uit Sport Service Zwolle. In elke groep geeft de vakdocent wekelijks één van de twee lessen bewegingsonderwijs. Het doel van de gymles is om kinderen de basis motorische vaardigheden aan te leren, ze te leren samenwerken en hun eigen kunnen in te schatten Behalve je spieren en conditie, traint bewegen ook je hersenen. Kinderen die regelmatig bewegen, gaan effectiever met informatie om. Bovendien maken de leerlingen kennis met verschillende sporten en wordt de verbinding gelegd met andere sportactiviteiten en sportclubs in de wijk.

Muziek- en bewegingsonderwijs

De Wingerd is een kanjerschool. Al onze leerkrachten zijn opgeleide Kanjertrainers en geven wekelijks Kanjerlessen. De Kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

In de gang en de klaslokalen hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 • We vertrouwen elkaar;
 • We helpen elkaar;
 • We werken samen, niemand speelt de baas;
 • We hebben plezier, niemand lacht uit;
 • We doen mee, niemand blijft zielig.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kanjertraining.nl/

 

Kindgesprekken:

We voeren regelmatig individuele gesprekjes met kinderen op een rustige plek. Deze gesprekjes voeren we als we aan een kind merken dat ze ergens mee zitten of als er iets ingrijpends is gebeurd.
In de midden- en bovenbouw voeren de leerkrachten startgesprekken met de leerlingen en de ouders samen.

Kanjerschool

De Wingerd is een Onderzoeksschool. Dit betekent dat we het opleiden van nieuwe leerkrachten verbinden met het doen van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling door de leerkracht in opleiding.

Het voornaamste doel hiervan is dat het praktijkgerichte onderzoek een bijdrage levert aan verbeteren van het leerproces van de kinderen en het les geven door de leerkrachten. Dit is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op onze eigen school, maar het onderzoek biedt ook kansen voor andere scholen.

Het onderzoek heeft gedurende ongeveer drie jaar hetzelfde thema, maar wordt elk jaar toegespitst op een ander onderwerp en/of een andere groep.


Catent en daarmee ook De Wingerd, voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten, en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle en Landstede. Elk jaar komen er van deze opleiding stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze schoolopleider. Dit is Brenda Warrink.


We willen bij elk kind eruit halen wat erin zit. Dat biedt het beste perspectief voor het vervolgonderwijs, maar zeker ook daarna, om als volwassene een volwaardig deelnemer van onze samenleving te zijn.

We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Bij de beoordeling kijkt de inspectie naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Gekeken naar onze opbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoen wij aan de norm die de inspectie voor onze leerlingpopulatie stelt.

Kijkend naar onze leerlingpopulatie die wij in beeld hebben gebracht en kijkende naar de toekomst, richten wij ons op het stellen van ambitieuze doelen per vakgebied.

Wij hebben de volgende doelen gesteld:

Schoolnorm: Percentage: Vakgebied:
1F 100% Lezen
100% Rekenen
100% Taalverzorging

 

Schoolnorm: Percentage: Vakgebied:
2F / 1S 70% Lezen
70% Rekenen
70% Taalverzorging

Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Als je referentieniveau 2F of 1S hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter.

 

Onze kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee wij de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Het doel van onze kwaliteitszorg is om een stimulerende en inclusieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken. Het team gaat actief na wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen is en passen daarop hun doelen aan van het onderwijsleerproces voor onze leerlingen. Een specifiek doel om kwaliteit van onderwijs te verbeteren is het versterken van professionalisering van het personeel. In ons jaarplan staat beschreven dat alle leerkrachten één of meerdere scholingen gaan volgen.  

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen af van onder andere Leerling In Beeld (LIB). Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij LIB-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Aan de hand van deze genormeerde toetsgegevens maken we een vergelijking met de landelijke resultaten.

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd aan de hand van een observatiesysteem gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen voor het jonge kind. Bij deze groepen worden de observaties vastgelegd, geanalyseerd en tijdens de groepsbespreking uitgewerkt met de intern begeleider en directeur.

Elke leerkracht analyseert de resultaten van niet-methode gebonden toetsen (LIB), van vragenlijsten voor sociale ontwikkeling (KanVas) en van de Centrale Eindtoets (IEP) voor haar of zijn groep. Deze analyse wordt verder uitgewerkt in de groepsbesprekingen met de intern begeleider en directeur. Op basis van de resultaten en de analyse worden verbeterpunten in ons onderwijsaanbod doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de resultaten, de analyses en ons onderwijsaanbod.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten op schoolniveau geanalyseerd en besproken met het hele team. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.


We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd op de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de doorstroomtoets, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn/ haar ouders.  

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn: 

Schooljaar 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

Score Eindtoets 

83  

Geen eindtoets i.v.m. corona 

79,4 

83,4 

83,3 

VMBO Basis/Kader 

2 

3 

3 

2 

2 

VMBO Kader-GT 

 

2 

2 

7 

1 

VMBO GT 

 

 

 

 

3 

VMBO T 

5 

4 

1 

1 

4 

VMBO T-HAVO 

2 

2 

6 

3 

6 

HAVO 

8 

3 

3 

6 

1 

HAVO-VWO 

3 

5 

2 

6 

3 

VWO 

1 

8 

1 

7 

5 

Totaal 

22* 

27 

18 

30 

25 

Bij de beoordeling kijkt de inspectie naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Gekeken naar onze opbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoen wij wel aan de norm die de inspectie voor onze school stelt. 

 

Schoolweging:
 
Score van de Wingerd  

3-jaarlijks 

Signaleringswaarde  

3-jaarlijks 

Landelijk gemiddeld  

3-jaarlijks 

1F  98,2%  85%  96,6% 
2F/ 1S  68,5%  50,6%  63,3% 

Op De Wingerd werken we handelings- en doelgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. De centrale vraag is telkens: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft dit kind nodig? We richten ons op wat hij/zij nodig heeft om de leerdoelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Doelgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze, waarbij gestreefd wordt naar optimale resultaten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets-gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs. We houden zoveel mogelijk rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen tijdens de instructie en bij de verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus: 

 • Verkorte instructie voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen, met daarnaast vaak een instructie op uitdagende lesstof; 
 • Groepsinstructie aan de basisgroep; 
 • Verlengde instructie aan de instructietafel, bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen die het vak moeilijk vinden. 

We beschrijven de onderwijsbehoeften van de leerlingen voor rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen in een groepsplan. Leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden in het groepsplan geclusterd. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar (aan het begin van het schooljaar en halverwege het schooljaar na evaluatie). Uitgangspunten voor het opstellen van het nieuwe groepsplan: 

 • De leerkracht reflecteert op zijn/haar manier van lesgeven: Wat was het effect van de instructie en hoe gaan we daar mee door in de volgende periode? 
 • M.b.v. methodetoetsen en niet-methodetoetsen (LiB, AVI en DMT) wordt gekeken hoe leerlingen qua resultaten gegroeid zijn in de afgelopen periode. Wat hebben de leerlingen de komende periode nodig? 

Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden. 


Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.   

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De Wingerd valt onder het samenwerkingsverband 2305 cluster Zwolle. Het adres hiervan is Postbus 290 8000 AG te Zwolle (info@2305po.nl/ https://www.2305po.nl). 

 

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren.  

 

De afgelopen jaren is binnen Stichting Catent flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd en/of onderwijsspecialisten van het Expertiseteam van Catent, wordt pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, werken we met scholen in de regio samen die de gewenste deskundigheid kunnen bieden.   

Passend Onderwijs

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met de ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen als alle overwegingen maken dat dit de beste keuze voor een leerling is. Ondanks de differentiatie kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen (klas overslaan). De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarin ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn.


In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Als school sluiten we aan bij het basis ondersteuningsprofiel van het SWV waarbinnen we vallen. Aanvullend daarop hebben we als school een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld waarin is opgenomen wat we daarbij als school aan extra ondersteuning kunnen aanbieden. 

Meer informatie vindt u in ons Zorgplan en Schoolondersteuningsprofiel. Deze kunt u vinden op onze website: https://de-wingerdzwolle.nl/onze-visie/ onder het kopje ‘Beleid’. 


Soms zal een kind bij één of meerdere vakken met een aangepast programma gaan werken: een eigen leerlijn. De leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal instromen. We proberen het minimum einddoelen zoveel mogelijk te behalen. De school stelt samen met de onderwijsadviseur/orthopedagoog uit het Expertiseteam van Catent dan wel met andere experts binnen de stichting en met u als ouders een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief geeft o.a. de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat weer van een leerling in het basisonderwijs.  


De CCAT is een commissie waar leden van het Expertiseteam van Catent aan deelnemen en heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de onderwijsadviseur/orthopedagoog vanuit het Expertiseteam van Catent, ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.

Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het school-ondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.

Tevens kan de CCAT beslissen over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is. Voor sommige scholen geldt dat deze taak ligt bij een commissie van het samenwerkingsverband, waarbij veelal ook onderwijsadviseurs vanuit Catent aansluiten. In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een Commissie Toewijzing, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O.

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de website van Catent: Passend onderwijs Catent en op www.passendonderwijs.nl


Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.


Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar erop aan als dat niet lukt. Als Stichting/school/mens treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan kunt u vinden op onze website: https://de-wingerdzwolle.nl/onze-visie/ onder het kopje ‘Beleid’.

Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen aan de hand van de kanvas-vragenlijst. In geval van pestgedrag is Nanoe Lokeers, onze intern begeleider, ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.