Ons onderwijs

Typisch basisschool De Wingerd

Ons onderwijs

Op basisschool De Wingerd doen we er alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe we dat doen.

De leerlingen van groep 1 en 2 zitten in een combinatieklas 1-2. Dat is een bewuste keuze, omdat jonge en oudere kleuters veel van elkaar leren tijdens het spelen. De dagelijkse routines en gewoontes bieden een duidelijke structuur en omgeving waarin jonge kinderen zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Er zijn twee groepen 1-2.

In de groepen 1-2 ligt de nadruk op spelend leren. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in met uitdagend materiaal in een omgeving die op jonge kinderen is afgestemd. Het materiaal biedt kinderen de mogelijkheid om zelf ontdekkend te leren, bijvoorbeeld door kleuren, vormen en begrippen. Het is gericht op taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling. We gebruiken daarbij ook iPads tijdens de werkles en de inloop ’s morgens.

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Dit doen we in de grote of kleine kring, waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. De kleuters krijgen op een speelse manier ook Engels.


Er zijn zes groepen voor groep 3 tot en met 8. In elke groep zitten twintig tot dertig leerlingen.
In de ochtend staan de basisvakken centraal: rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. ‘s Middags komen aan bod: wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek), creatieve vakken (muziek, beeldende vorming) en Kanjerlessen. In groep 3 maken de leerlingen een deel van de opdrachten voor lezen en spelling op een iPad of computer.
In groep 4 tot en met 8 maken de leerlingen rekenen en spelling op een tablet of Chromebook van Snappet. Tijdens de verwerking worden de opdrachten en sommen direct nagekeken en krijgen de leerlingen een signaal of ze goed bezig zijn en de leerstof begrijpen. De leerkracht kan het werk van de leerlingen direct volgen op het dashboard. Daardoor kan de leerkracht tijdens de verwerking extra uitleg geven.
Voor de basisvakken en wereldoriëntatie gebruiken we de volgende methodes:

Vak Methode Groep
Rekenen Onderbouwd
Wereld in getallen
Groepen 1-2
Groep 3 t/m 8
Technisch lezen Lijn 3
Tekst verwerken
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Begrijpend lezen Grip op lezen Groep 4 t/m 8
Taal Onderbouwd
Lijn 3
Staal Taal
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Spelling Lijn 3
Staal Spelling
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Engels Groove me Groep 1 t/m 8
Wereldoriëntatie Blink Groep 3 t/m 8
Godsdienst-levensbeschouwing Trefwoord Groep 1 t/m 8
Schrijven Klinkers Groep 3 t/m 8

Voor het maken van werkstukken, het opzoeken van informatie en digitale verwerking van opdrachten, gebruiken we in groep 4, 5 en 6 ook Chromebooks en computers. We versterken zo de digitale geletterdheid van de leerlingen.

Onderwijs in groep 3 tot en met 8

Het muziekonderwijs op onze school heeft de afgelopen jaren een sterke impuls gehad. Deze ontwikkeling willen we graag vasthouden. Daarom is er een vakdocent voor muziek, Yoanique Hillen. Zij geeft in alle groepen wekelijks muziek, drama en dans.

Voor gymnastiek is er een vakdocent van Sport Service Zwolle. In elke groep geeft de vakdocent wekelijks één van de twee lessen bewegingsonderwijs. Dit geeft ook een impuls aan de gymles. Bovendien maken de leerlingen kennis met diverse sporten en wordt verbinding gelegd met andere sportactiviteiten en sportclubs in de wijk.

Muziek- en bewegingsonderwijs

De Wingerd is een kanjerschool. Al onze leerkrachten zijn opgeleide Kanjertrainers en geven wekelijks Kanjerlessen. De Kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

In de gang en de klaslokalen hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 • We vertrouwen elkaar;
 • We helpen elkaar;
 • We werken samen, niemand speelt de baas;
 • We hebben plezier, niemand lacht uit;
 • We doen mee, niemand blijft zielig.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kanjertraining.nl/

Kanjerschool

De Wingerd is een academische opleidingsschool. Dit betekent dat studenten van de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) stage lopen. Deze leerkrachten in opleiding doen zogenoemd praktijkgericht onderzoek. Het praktijkgerichte onderzoek levert een bijdrage aan het verbeteren van het leerproces van de leerlingen. Daar leren de leerkrachten ook weer van.

Het onderzoek heeft drie jaar hetzelfde thema, maar wordt elk jaar toegespitst op een ander onderwerp en/of een andere groep. Voor onze school is dat nu digitale geletterdheid.


We willen bij elk kind eruit halen wat erin zit. Dat biedt het beste perspectief voor het vervolgonderwijs, maar zeker ook daarna, om als volwassene een volwaardig deelnemer van onze samenleving te zijn.
Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen af (van onder andere Cito LOVS).
Bij methodegebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Aan de hand van deze toetsgegevens maken we een vergelijking met de landelijke resultaten.
In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd aan de hand van een observatiesysteem dat is gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen voor het jonge kind. Bij deze groepen worden de observaties vastgelegd, geanalyseerd en tijdens de groepsbespreking uitgewerkt met de intern begeleider en directeur.
Elke leerkracht analyseert de resultaten van niet-methode gebonden toetsen (Cito), van vragenlijsten voor sociale ontwikkeling (KanVas) en van de Centrale Eindtoets (IEP) voor haar of zijn groep.
Deze analyse wordt verder uitgewerkt in de groepsbesprekingen met de intern begeleider en directeur. Op basis van de resultaten en de analyse worden verbeterpunten in ons onderwijsaanbod doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de resultaten, de analyses en ons onderwijsaanbod.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze manier kunnen we gezamenlijk zorgen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

Schooljaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Score Eindtoets 532,5 (Cito) 535,3 (Cito) 83 (IEP)
VMBO Basis/Kader 1 4 2
VMBO Kader-GT 1
VMBO GT 3
VMBO T 1 5
VMBO T-HAVO 2 3 2
HAVO 4 6 8
HAVO-VWO 1 5 3
VWO 1 5 1
Totaal 13 24 22*

Op De Wingerd werken we handelings- en doelgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. De centrale vraag is telkens: welke benadering, aanpak, ondersteuning of instructie heeft dit kind nodig? We richten ons op wat hij of zij nodig heeft om de leerdoelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.
Doelgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze, waarbij gestreefd wordt naar optimale resultaten.
Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk. Hierbij zien we toetsgegevens niet als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs.
We werken, wanneer mogelijk, met drie zogenoemde instructieniveaus om de lesstof uit te leggen:

 • Verkorte instructie voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen, met daarnaast vaak een instructie op uitdagende lesstof;
 • Groepsinstructie aan de basisgroep;
 • Verlengde instructie aan de instructietafel, bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen die het vak moeilijk vinden.

De onderwijsbehoefte van de leerlingen beschrijven we voor rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen in een groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode wordt het groepsplan geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is.
Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een groepsplan met een thema. Na deze periode kijken we of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden.


Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen: dit is de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.
Om elk kind die passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De Wingerd valt onder het samenwerkingsverband 2305. Het adres hiervan is Postbus 290 8000 AG te Zwolle (info@2305po.nl).
De Wingerd is aangesloten bij Catent (www.catent.nl). Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen voor passend onderwijs. Binnen Catent is de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige basisondersteuning. Dit betekent dat iedere leerling in onze school zorgvuldige begeleiding krijgt die is gericht op een optimale ontwikkeling.
Af en toe komen we tot de conclusie dat extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met de ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen.
Ondanks onderwijs op maat kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om een klas over te slaan. Ook dit doen we in nauw overleg met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider.
Bij sommige leerlingen zien we dat er onderwijsbehoeften zijn die vragen om andere extra ondersteuning. Catent zorgt voor deze extra ondersteuning. Deze wordt meestal geboden door leerkrachten binnen Catent met specifieke kennis. De extra ondersteuning wordt pas ingezet na overleg met de ouders. De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaan hierover met de ouders in gesprek.
Als binnen Catent niet de gewenste kennis aanwezig is, kijken we of collega-besturen in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.

Meer informatie vindt u in ons zorgplan en schoolondersteuningsprofiel. Deze documenten kunt u vinden onder ‘Onze visie’ en dan het kopje ‘Beleid’.

Passend Onderwijs

Als een leerling in een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, gaat hij of zij met een aangepast programma werken. Dat noemen we een eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het type vervolgonderwijs waar de leerling naar zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (niveau eind groep 6) te behalen.
Onze school stelt samen met de orthopedagoog of een andere specialist binnen de stichting en met de ouder(s)/verzorger/voogd dit OPP op. Hierin staan onder andere de specifieke begeleiding op school, het verwachte leerresultaat en het te verwachten uitstroomresultaat naar het voortgezet onderwijs.


Als het nodig is kan De Wingerd een beroep doen op het expertiseteam binnen onze stichting. Dit team bestaat uit specialisten met kennis op het gebied van leer- en gedragsproblemen, taal- en spraakproblematiek, het jonge kind, dyslexie, rekenen en dyscalculie en hoogbegaafdheid.
De Wingerd heeft een eigen trajectbegeleider, het aanspreekpunt binnen Catent, waarmee de intern begeleider contact legt als er ondersteuningsvragen zijn. De trajectbegeleider geeft een advies, bijvoorbeeld dat er een specialist moet worden ingeschakeld. Voordat er een ondersteuningsvraag wordt besproken, zijn de ouders hier van op de hoogte gesteld en is om toestemming gevraagd.
Ondersteuning kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld via kindgesprekken, observaties in de groep, adviesgesprekken en onderzoeken door een orthopedagoog. Deze orthopedagoog is ook bij de volgende stappen betrokken.
De Catent Commissie Arrangeren en Toewijzen (CCAT) wordt ook betrokken wanneer bij de aanmelding van een kind blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van deze nieuwe leerling zal kunnen voldoen. De directeur onderzoekt samen met ouders welke school wel kan voldoen aan deze onderwijsbehoeften.
Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen als de CCAT beslist om een kind niet toe te laten tot De Wingerd. Belanghebbenden zijn in dit geval de school en/of de ouders van de leerling.
Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Als een bezwaar zich voordoet, verzoeken we ouders zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden.