Ons onderwijs

Typisch basisschool De Wingerd

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool De Wingerd alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

De leerlingen van groep 1 en 2 zitten in een combinatieklas 1-2. Dat is een bewuste keuze, omdat jonge en oudere kleuters veel van elkaar leren tijdens het spelen. De dagelijkse routines en gewoontes bieden een duidelijke structuur en omgeving waarin jonge kinderen zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. Er zijn twee groepen 1-2.

In de groepen 1-2 ligt de nadruk op spelend leren. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door ze uitdagend materiaal aan te bieden in een omgeving, die op jonge kinderen is afgestemd. Het materiaal biedt kinderen de mogelijkheid om zelf ontdekkend te leren, bijvoorbeeld de kleuren, vormen, begrippen, etc.. Het is gericht op taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling. Daarbij zetten we ook iPads in tijdens de werkles en de inloop ’s morgens.

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Dit doen we in de grote of kleine kring, waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. De kleuters krijgen op een speelse manier ook Engels.


Naast de groepen 1-2 hebben we 6 groepen voor groep 3 t/m 8 (enkele groepen). In elke groep zitten 20-30 leerlingen; het aantal verschilt per groep.
In de ochtend staan de basisvakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen centraal. ‘s Middags komen wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek), creatieve vakken (o.a. muziek, beeldende vorming), Kanjerlessen, etc. aan bod.
In groep 3 verwerken de leerlingen bepaalde opdrachten van lezen en spelling op een iPad of computer. In groep 4 t/m 8 maken de leerlingen rekenen en spelling op een tablet of chromebook van Snappet. Tijdens de verwerking worden de opdrachten en sommen direct nagekeken en krijgen de leerlingen direct een signaal of ze goed bezig zijn en de leerstof begrijpen. Ook de leerkracht kan het werk van de leerlingen direct volgen op het dashboard. Daardoor kan ze tijdens de verwerking extra uitleg geven.
Voor de basisvakken en wereldoriëntatie gebruiken we de volgende methodes:

Vak Methode Groep
Rekenen Onderbouwd
Wereld in getallen
Groepen 1-2
Groep 3 t/m 8
Technisch lezen Lijn 3
Tekst verwerken
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Begrijpend lezen Grip op lezen Groep 4 t/m 8
Taal Onderbouwd
Lijn 3
Staal Taal
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Spelling Lijn 3
Staal Spelling
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Engels Groove me Groep 1 t/m 8
Wereldoriëntatie Blink Groep 3 t/m 8
Godsdienst-levensbeschouwing Trefwoord Groep 1 t/m 8
Schrijven Klinkers Groep 3 t/m 8

Voor het maken van werkstukken, het opzoeken van informatie, digitale verwerking van opdrachten, etc. zetten we in groep 4, 5 en 6 ook chromebooks en computers in. We versterken bewust de digitale geletterdheid van de leerlingen.

Onderwijs in groep 3 t/m 8

Het muziekonderwijs heeft de afgelopen jaren op onze school een sterke impuls gehad. Deze ontwikkeling willen we graag vasthouden. Daarom zetten we een vakdocent voor muziek in, Yoanique Hillen. Zij geeft in alle groepen wekelijks muziek, drama en dans.

Ook voor gymnastiek zetten we een vakdocent in vanuit Sport Service Zwolle. In elke groep geeft de vakdocent wekelijks één van de twee lessen bewegingsonderwijs. Dit geeft ook aan de gymles een impuls. Bovendien maken de leerlingen kennis met andere sporten en wordt de verbinding gelegd met andere sportactiviteiten en sportclubs in de wijk.

Muziek- en bewegingsonderwijs

Wij zijn een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. De Kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Zichtbaar in de school en in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 • We vertrouwen elkaar;
 • We helpen elkaar;
 • We werken samen/niemand speelt de baas;
 • We hebben plezier/niemand lacht uit;
 • We doen mee/niemand blijft zielig.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kanjertraining.nl/

Kanjerschool

De Wingerd is een academische opleidingsschool. Dit betekent dat we het opleiden van nieuwe leerkrachten verbinden met het doen van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling door de leerkracht in opleiding.

Het voornaamste doel hiervan is dat het praktijkgerichte onderzoek een bijdrage levert aan verbeteren van het leerproces van de kinderen en het les geven door de leerkrachten. Dit is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op onze eigen school, maar het onderzoek biedt ook kansen voor andere scholen.

Het onderzoek heeft gedurende ca. drie jaar hetzelfde thema, maar wordt elk jaar toegespitst op een ander onderwerp en/of een andere groep. Voor onze school is dat nu digitale geletterdheid.


We willen bij elk kind eruit halen wat erin zit. Dat biedt perspectief voor het vervolgonderwijs, maar zeker ook daarna om als volwassene een volwaardig deelnemer van onze samenleving te zijn.
Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden toetsen af (van o.a. Cito LOVS). Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Aan de hand van deze genormeerde toetsgegevens maken we een vergelijking met de landelijke resultaten.
In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd aan de hand van een observatiesysteem gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen voor het jonge kind. Bij deze groepen worden de observaties vastgelegd, geanalyseerd en tijdens de groepsbespreking uitgewerkt met de intern begeleider en directeur.
Elke leerkracht analyseert de resultaten van niet-methode gebonden toetsen (Cito), van vragenlijsten voor sociale ontwikkeling (KanVas) en van de Centrale Eindtoets (IEP) voor haar/zijn groep. Deze analyse wordt verder uitgewerkt in de groepsbesprekingen met de intern begeleider en directeur. Op basis van de resultaten en de analyse worden verbeterpunten in ons onderwijsaanbod doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de resultaten, de analyses en ons onderwijsaanbod.
Tweemaal per jaar worden deze resultaten op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

Schooljaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Score Eindtoets 532,5 (Cito) 535,3 (Cito) 83 (IEP)
VMBO Basis/Kader 1 4 2
VMBO Kader-GT 1
VMBO GT 3
VMBO T 1 5
VMBO T-HAVO 2 3 2
HAVO 4 6 8
HAVO-VWO 1 5 3
VWO 1 5 1
Totaal 13 24 22*

Op De Wingerd werken we handelings- en doelgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. De centrale vraag is telkens: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft dit kind nodig? We richten ons op wat hij/zij nodig heeft om de leerdoelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.
Doelgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze, waarbij gestreefd wordt naar optimale resultaten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toetsgegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van het door ons gegeven onderwijs.
We houden zoveel mogelijk rekening met de onderwijsbehoeften van de kinderen tijdens de instructie en bij de verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus:

 • verkorte instructie voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen, met daarnaast vaak een instructie op uitdagende lesstof;
 • groepsinstructie aan de basisgroep;
 • verlengde instructie aan de instructietafel, bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen die het vak moeilijk vinden.

De onderwijsbehoefte van de leerlingen beschrijven we voor rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen in een groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode wordt het groepsplan geëvalueerd en bijgesteld.
Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden.


Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 dan ook zorgplicht gekregen: dit is de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De Wingerd valt onder het samenwerkingsverband 2305. Het adres hiervan is Postbus 290 8000 AG te Zwolle (info@2305po.nl).
Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen om passend onderwijs op haar scholen te realiseren, zo ook op De Wingerd. Binnen Catent is de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze school kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling.

Af en toe komen we tot de conclusie dat extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met de ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen als dit ècht de beste keuze voor een leerling is.

Ondanks de differentiatie kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen (klas overslaan). Ook dit doen we in nauw overleg met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider.

Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om andere extra ondersteuning. Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent, die een specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt pas ingezet na overleg met de  ouder(s)/verzorger/voogd. De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaan hierover met de ouders in gesprek. Indien binnen Catent niet de gewenste expertise aanwezig is, kijken we of collega-besturen in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.
Meer informatie vindt u in ons Zorgplan (link) en Schoolondersteuningsprofiel (link).

Passend Onderwijs

Als een leerling op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, zal hij/zij met een aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het type vervolgonderwijs, waar de betreffende leerling naar zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (niveau eind groep 6) te behalen.
Onze school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met een andere specialist binnen de stichting en met de ouder(s)/verzorger/voogd dit OPP op. Hierin staan onder andere beschreven:
de specifieke begeleiding op school, het verwachte leerresultaat en het te verwachten uitstroomresultaat naar het voortgezet onderwijs.


Indien nodig kan De Wingerd een beroep doen op het expertiseteam binnen onze stichting. Dit team bestaat uit diverse specialisten met kennis op het gebied van onder andere leer- en gedragsproblemen, taal- en spraakproblematiek, het jonge kind, dyslexie, rekenen en dyscalculie en hoogbegaafdheid.
De Wingerd heeft een eigen trajectbegeleider, het aanspreekpunt binnen Catent, waarmee de intern begeleider contact legt als er ondersteuningsvragen zijn. De trajectbegeleider geeft een advies, bijvoorbeeld dat er een specialist moet worden ingeschakeld. Voordat er een ondersteuningsvraag wordt besproken, zijn de ouder(s)/verzorger/voogd hier uiteraard van op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd.
Er kan op verschillende manieren ondersteuning worden gegeven: bijvoorbeeld via diagnostische kindgesprekken, observaties in de groep, adviesgesprekken en onderzoeken door een orthopedagoog. Deze orthopedagoog is ook bij de volgende stappen betrokken als tijdens de onderzoeken blijkt dat uw kind een ander aanbod nodig heeft.
De CCAT wordt ook betrokken wanneer bij de aanmelding van een kind blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van deze nieuwe leerling zal kunnen voldoen. De directeur onderzoekt samen met ouder(s)/verzorger/voogd welke school wel kan voldoen aan deze onderwijsbehoeften.
Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen als de CCAT beslist om een kind niet toe te laten tot De Wingerd. Belanghebbenden zijn in dit geval de school en/of de ouder(s)/verzorger/voogd van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Indien een bezwaar zich voordoet, verzoeken we ouder(s)/verzorger/voogd zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden.