Voor ouders

Voor ouders

Op de Wingerd vormen de ouders, de leerlingen en het team een gemeenschap. Ouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van en het onderwijs aan hun kinderen. Waar u op deze website ‘ouders’ leest, bedoelen wij ouder(s)/verzorger/voogd.

Ouders en school werken samen met als doel een goede ontwikkeling van het kind. Deze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Beiden zien en waarderen elkaars inzet voor het kind.
Ouderbetrokkenheid gaat over ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Dat kan op verschillende manieren: in de zorg thuis, aandacht voor schoolresultaten, hulp in de klas en op school.
Vertrouwen is een gevoel. Voor het onderlinge vertrouwen is goede communicatie van groot belang. Dat betekent: goede en concrete informatie van ouders naar school en van school naar ouders. Het betekent ook het uitspreken van verwachtingen naar elkaar.

Ouderbetrokkenheid

Op verschillende manieren is er contact tussen ouders en school:

  • Algemene informatie over schoolse zaken staat in nieuwsbrief De Druivenpers. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.
  • Korte informatie over activiteiten, organisatorische zaken, leuke foto’s of filmpjes voor een bepaalde groep of bouw gaat via Parro van de betreffende groep of bouw naar de ouders. Parro is een app waarmee ouders en de school gemakkelijk kunnen communiceren.
  • We gebruiken de gespreksplanner van Parro voor het maken van afspraken met meerdere ouders van een groep.
  • Objectieve informatie tussen een ouder en de leerkracht kan via mail uitgewisseld worden. De leerkracht spreekt liever in een (telefoon)gesprek met de ouders. Ook uitgebreide brieven of informatie worden per mail aan ouders verzonden.
  • Aan het begin van het schooljaar, in de vierde lesweek, is er een informatiemarkt. In de markt vertellen de leerlingen aan de ouders wat ze dit jaar gaan leren, met welke materialen en op welke manieren. Dit gaat over alle vakken, de Kanjertraining, de gymles en de inzet van ICT. De leerkracht geeft die informatie ook op papier aan de ouders mee naar huis.
  • Over een actueel onderwerp kan ook een informatie- of ouderavond georganiseerd worden.
  • Via het Ouderportaal van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys kunnen ouders de adresgegevens, absenties en toetsresultaten van hun kind inzien. Ook zijn de adresgegevens van de andere leerlingen van de groep te raadplegen als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Meer informatie over de communicatie tussen ouders en school staat in Communicatie en informatie tussen ouders en school Wingerd.

Als de ouders van een leerling zijn gescheiden, zijn beide contactpersoon. Dat wil zeggen dat beide ouders de nieuwsbrief en alle relevantie informatie over hun kind(eren) krijgen. Beiden worden uitgenodigd voor oudergesprekken en activiteiten op school. Beide ouders krijgen als dat nodig is ook verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling.

Wanneer een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, krijgt deze op zijn of haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden.

De school heeft geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.


Informatie over de ontwikkeling, de ervaringen, de werkhouding en/of de resultaten van een kind wordt altijd besproken met ouders en leerkracht(en). Soms is de leerling daar ook bij. Zorgen over school, leerkrachten/ouders, ontwikkelingen worden altijd in een gesprek met elkaar gedeeld.
Doel van elk gesprek van ouders en school is het uitwisselen van informatie. De ontwikkeling van het kind staat hierbij voorop. Bij elk gesprek is in principe ook de leerling aanwezig (tenzij samen anders afgesproken in het belang van het kind).

We hebben op verschillende momenten gesprekken:

Startgesprek:
In week 2 en 3 van het nieuwe schooljaar gaan de leerkrachten van groep 1 tot en met 8 in gesprek met elke ouder en het kind. Dit gesprek is een kennismakingsgesprek. De leerkracht vertelt de leerling wat het gaat leren in dit schooljaar. Ouders en leerkracht maken afspraken over vervolggesprekken: wanneer die zijn, waarom en hoe vaak.

Rapportgesprek:
In februari en in juni krijgen de leerlingen een rapport. Dit kan aanleiding zijn voor een gesprek met ouders en leerling.

Ondersteuningsgesprek:
Wanneer een leerling specifieke onderwijsondersteuning krijgt, zijn er vaker gesprekken over deze ondersteuning. Hierbij zijn vaak ook de IB-er en externen aanwezig. Tijdens het startgesprek wordt voor deze gesprekken wordt ook besproken hoe vaak een leerling ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld eens in de zes of acht weken.

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8:
Dit zijn gesprekken over het voorlopige en definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. Deze worden tijdens het startgesprek gepland. Naar aanleiding van de eindtoets kan er ook nog een derde gesprek zijn over een aanpassing.

Oudergesprekken

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met school te maken heeft. In de MR kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De directie moet een belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.
Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschreven. De MR houdt zich bijvoorbeeld bezig met het vaststellen van het schoolplan, het werkverdelingsplan, de onderwijstijd en de vakantieplanning.
De ouder-leden en de personeelsleden hebben instemmings- of adviesrecht over zaken die voor hen van belang zijn. De directie draagt zorg voor een goede informatievoorziening naar de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ouders zijn welkom. De MR is te bereiken per mail: mr.wingerd@catent.nl. De vergaderdata voor elk schooljaar staan vermeld in de schoolkalender op deze website.
De directeur is aanwezig bij de vergaderingen. Zij is geen lid van de MR, maar verstrekt de benodigde stukken en geeft informatie. Daarnaast is het voor een MR ook mogelijk zelf een vergadering te beleggen of (extern) advies in te winnen.

De huidige MR bestaat uit:

Namens de ouders
Maarten Broekema
Petra Kooi

Namens het personeel
Brenda Warrink
Chris Ketelaar
Nanoe Lorkeers

 

Goedgekeurde notulen van de MR vergaderingen kunt u hier lezen:

Notulen MR 28 juni 2022.

Notulen MR 19-4-2022

Notulen MR 1-2-2022

Notulen MR 16-11-2021

Notulen MR 14-9-2021

Notulen MR 15-6-2021

Notulen MR 25-5-2021

Notulen MR 30-3-2021

JAARVERSLAG MR 2020


Alle ouders van onze school vormen samen een oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit twaalf leden. Zij vergaderen zes keer per schooljaar. De belangrijkste taak is het organiseren van allerlei activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst en carnaval.

Daarnaast proberen zij zoveel mogelijk ouders bij schoolactiviteiten te betrekken. Ook hebben zij het beheer over de (vrijwillige) ouderbijdrage die ouders jaarlijks per kind betalen. U kunt de Oudervereniging bereiken via ovwingerd@gmail.com.
Op de jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt verslag gedaan van alle activiteiten. Er worden een financieel verslag en een begroting gepresenteerd. Ook kunnen nieuwe leden voor het bestuur worden gekozen en herkozen. Alle ouders mogen zich verkiesbaar stellen. De zittingsperiode in het bestuur van de Oudervereniging is drie jaar.

Voor het organiseren van de activiteiten is uiteraard geld nodig. Dit is de (vrijwillige) ouderbijdrage. De hoogte hiervan is voor het huidige schooljaar vastgesteld op 23 euro per leerling.
In het voorjaar gaan de leerlingen van groep 1 tot en met 7 op schoolreisje. De kosten voor dit schoolreisje worden ook geïnd door de oudervereniging. De bijdrage voor het schoolreisje is verplicht en voor het huidige schooljaar vastgesteld op 25 euro per leerling.
De totale bijdrage is daarmee 48 euro per kind. Het bankrekeningnummer, waarop u de ouderbijdrage en het schoolreisje kunt voldoen, is NL58 RABO 0170 7458 80 ten name van oudervereniging De Wingerd.
Ouders voor wie deze bijdragen een te hoge drempel zijn, kunnen via Stichting Meedoen Zwolle financiële hulp vragen. Meer informatie en het aanvraagformulier staan op www.meedoenzwolle.nl.

Oudervereniging en ouderbijdrage