Voor ouders

Voor ouders

Op de Wingerd vormen de ouders, de leerlingen en het team een gemeenschap. Ouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van en het onderwijs aan hun kinderen. Gelijkwaardigheid tussen ouders en school in de begeleiding van elk kind is ons uitgangspunt. Waar u op deze website ‘ouders’ leest, bedoelen wij ouder(s)/verzorger/voogd.

Ouders en school werken samen met als doel een goede ontwikkeling van het kind. Deze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Beiden zien en waarderen elkaars inzet voor het kind.
Ouderbetrokkenheid gaat over ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Dat kan op verschillende manieren: in de zorg thuis, aandacht voor schoolresultaten, hulp in de klas en op school.
Vertrouwen is een gevoel. Voor het onderlinge vertrouwen is goede communicatie van groot belang. Dat betekent: goede en concrete informatie van ouders naar school en van school naar ouders. Het betekent ook het uitspreken van verwachtingen naar elkaar.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid bij de school is essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede communicatie tussen ouders en de school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op school.

Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met ouders. Voor en na schooltijd is er gelegenheid om de leerkracht van uw kind een mededeling te doen of een vraag te stellen. Mocht dit op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip.

Naast deze informele contactmomenten hebben we ook andere contactmomenten zoals informatieavonden, inloopochtenden en rapportavonden. Verder proberen wij als school op zoveel mogelijk manieren de ouders te informeren over onze visie, werkwijze en de actualiteit. We hebben verschillende manieren waarmee wij ouders willen informeren.

Op verschillende manieren is er contact tussen ouders en school:

  • Algemene informatie over schoolse zaken staat in nieuwsbrief De Druivenpers. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.
  • Korte informatie over activiteiten, organisatorische zaken, leuke foto’s of filmpjes voor een bepaalde groep of bouw gaat via Parro van de betreffende groep of bouw naar de ouders. Parro is een app waarmee ouders en de school gemakkelijk kunnen communiceren.
  • We gebruiken de gespreksplanner van Parro voor het maken van afspraken met meerdere ouders van een groep.
  • Alleen objectieve informatie tussen een ouder en de leerkracht kan via mail uitgewisseld worden. De leerkracht spreekt liever in een (telefoon)gesprek met de ouders. Ook uitgebreide brieven of informatie worden per mail aan ouders verzonden.
  • Op onze schoolwebsite staat informatie voor nieuwe ouders; het gaat om de algemene informatie over de school die niet voortdurend geactualiseerd wordt (Schoolgids, Jaarkalender, beleid). Daarnaast staan op de website berichten over (leuke) activiteiten, waar de school aan deelneemt, zodat geïnteresseerden een beter beeld krijgen van de school.
  • Aan het begin van het schooljaar, in de vierde lesweek, is er een informatiemarkt. In de markt vertellen de leerlingen aan de ouders wat ze dit jaar gaan leren, met welke materialen en op welke manieren. Dit gaat over alle vakken, de Kanjertraining, de gymles en de inzet van ICT. De leerkracht geeft die informatie ook op papier aan de ouders mee naar huis.
  • Over een actueel onderwerp kan ook een informatie- of ouderavond georganiseerd worden.
  • Via het Ouderportaal van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys kunnen ouders de adresgegevens, absenties en toetsresultaten van hun kind inzien. Ook zijn de adresgegevens van de andere leerlingen van de groep te raadplegen als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Meer informatie over de communicatie tussen ouders en school staat in Communicatie en informatie tussen ouders en school Wingerd.

Als de ouders van een leerling zijn gescheiden, zijn beide contactpersoon. Dat wil zeggen dat beide ouders de nieuwsbrief en alle relevantie informatie over hun kind(eren) krijgen. Beiden worden uitgenodigd voor oudergesprekken en activiteiten op school. Beide ouders krijgen als dat nodig is ook verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling.

Wanneer een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, krijgt deze op zijn of haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden.

De school heeft geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.


Informatie over de ontwikkeling, de ervaringen, de werkhouding en/of de resultaten van een kind wordt altijd besproken met ouders en leerkracht(en). Soms is de leerling daar ook bij. Zorgen over school, leerkrachten/ouders, ontwikkelingen worden altijd in een gesprek met elkaar gedeeld.
Doel van elk gesprek van ouders en school is het uitwisselen van informatie. De ontwikkeling van het kind staat hierbij voorop. Bij elk gesprek is in principe ook de leerling aanwezig (tenzij samen anders afgesproken in het belang van het kind).

We hebben op verschillende momenten gesprekken:

-Startgesprek:  

In week 2 en 3 van het nieuwe schooljaar gaan de leerkrachten van groep 1 t/m 8 in gesprek met elke ouder en het kind. Dit gesprek is een kennismakingsgesprek en vertelt het kind samen met de leerkracht wat het gaat leren in dit schooljaar. Ouders en leerkracht maken afspraken over vervolggesprekken: wanneer, doel en frequentie. 

-Rapportgesprek:  

In februari en in juni krijgen de leerlingen een rapport; dit kan aanleiding vormen voor een gesprek met ouders en leerling. 

-Ondersteuningsgesprek:  

Wanneer een leerling specifieke onderwijsondersteuning krijgt, zijn er frequenter gesprekken over deze ondersteuning. Hierbij zijn vaak ook de IB-er en externen aanwezig. Tijdens het startgesprek wordt voor deze gesprekken een bepaalde frequentie (bijv. eens in de 6-8 weken) afgesproken. 

-Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8: 

Hierbij gaat het om de gesprekken over het voorlopige en het definitieve advies en een eventuele aanpassing van het advies op basis van de doorstroomtoets met ouders en leerling. Eind groep 7 ontvangen alle leerlingen een brief over het proces rondom de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.  

Het startgesprek en het adviesgesprek voor het definitief advies voor het voortgezet onderwijs zijn noodzakelijk. De andere gesprekken worden in onderling overleg afgesproken. 

 

Oudergesprekken

Als de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.

De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school houden.  In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toets-resultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.

De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden.

De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind.

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.

De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij inschrijving van de leerling wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend alsook de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent: Medezeggenschap

In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders

Christianne Smids

Petra Kooi

 

Namens het personeel

Brenda Warrink

Chris Ketelaar

 

De medezeggenschapsraad kent een eigen medezeggenschapsreglement (gelijk voor alle scholen van de Stichting Catent. Stichting Catent heeft ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Via de GMR krijgen ouders en leerkrachten de kans om formeel mee te werken aan het stichtingsbeleid. De GMR kent een evenredige verdeling tussen het aantal ouders en personeelsleden, zodat de inspraak ook evenredig is verdeeld. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op hun website www.gmrcatent.nl.

Goedgekeurde notulen van de MR vergaderingen kunt u hier lezen:

Notulen MR 09-04-2024

Notulen MR 06-02-2024

Jaarverslag MR 2023

Notulen MR 14-11-2023

Notulen MR 27-06-2023

Notulen MR 11-4-2023

Notulen MR 14-02-23

Notulen MR 11-2-2023

Jaarverslag MR 2022


Alle ouders van onze school vormen samen een oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit twaalf leden. Zij vergaderen zes keer per schooljaar. De belangrijkste taak is het organiseren van allerlei activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst en carnaval.

Daarnaast proberen zij zoveel mogelijk ouders bij schoolactiviteiten te betrekken. Ook hebben zij het beheer over de (vrijwillige) ouderbijdrage die ouders jaarlijks per kind betalen. U kunt de Oudervereniging bereiken via ovwingerd@gmail.com.
Op de jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt verslag gedaan van alle activiteiten. Er worden een financieel verslag en een begroting gepresenteerd. Ook kunnen nieuwe leden voor het bestuur worden gekozen en herkozen. Alle ouders mogen zich verkiesbaar stellen. De zittingsperiode in het bestuur van de Oudervereniging is drie jaar.

Voor het organiseren van de activiteiten is uiteraard geld nodig. Dit is de (vrijwillige) ouderbijdrage (*). De hoogte hiervan is voor het huidige schooljaar vastgesteld op 23 euro per leerling.
In het voorjaar gaan de leerlingen van groep 1 tot en met 7 op schoolreisje. De kosten voor dit schoolreisje worden ook geïnd door de oudervereniging. De bijdrage voor het schoolreisje is verplicht en voor het huidige schooljaar vastgesteld op 25 euro per leerling.
De totale bijdrage is daarmee 48 euro per kind. Het bankrekeningnummer, waarop u de ouderbijdrage en het schoolreisje kunt voldoen, is NL58 RABO 0170 7458 80 ten name van oudervereniging De Wingerd.
Ouders voor wie deze bijdragen een te hoge drempel zijn, kunnen via Stichting Meedoen Zwolle financiële hulp vragen. Meer informatie en het aanvraagformulier staan op www.meedoenzwolle.nl.

(*) Deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

Oudervereniging en ouderbijdrage