Voor ouders

Voor ouders

Op de Wingerd vormen de ouders, de leerlingen en het team een gemeenschap. Ouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van en het onderwijs aan hun kinderen. Gelijkwaardigheid tussen ouders en school in de begeleiding van elk kind is ons uitgangspunt.

Ouders en school werken samen met als doel een goede ontwikkeling van het kind. Deze samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Beiden zien en waarderen elkaars inzet voor het kind.
Ouderbetrokkenheid gaat over ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Dat kan op verschillende manieren: in de zorg thuis, aandacht voor schoolresultaten, hulp in de klas/op school.
Vertrouwen is een gevoel. Voor ouders is het belangrijk dat ze zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelen door de school/de leerkrachten. Voor het onderlinge vertrouwen is goede communicatie van groot belang. Dat betekent: goede en concrete informatie van ouders naar school en van school naar ouders. Het betekent ook het uitspreken van verwachtingen naar elkaar.

Ouderbetrokkenheid

Op verschillende manieren is er contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school:

  • Algemene informatie over schoolse zaken (organisatie, activiteiten, etc.) staat in de nieuwsbrief De Druivenpers. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website.
  • Korte informatie over activiteiten, organisatorische zaken, leuke foto’s/filmpjes voor een bepaalde groep of bouw gaat via Parro van de betreffende groep/bouw naar de ouders.
  • We gebruiken de gespreksplanner van Parro voor het maken van afspraken met meerdere ouders van een groep.
  • Puur objectieve informatie tussen een ouder en de leerkracht kan via mail uitgewisseld worden; liever spreekt de leerkracht met ouders face-to-face of per telefoon. Ook uitgebreide brieven of informatie worden per mail aan ouder(s)/verzorger(s) verzonden.
  • Op de website staat informatie voor nieuwe ouders; het gaat om de algemene informatie over de school die niet voortdurend geactualiseerd wordt (Jaarkalender, beleid). Daarnaast staan op de website berichten over (leuke) activiteiten, waar de school aan deelneemt, zodat geïnteresseerden een beter beeld krijgen van de school.
  • Aan het begin van het schooljaar (in week 4) is er een Informatiemarkt, waarbij de leerlingen in elke groep informatie geven aan hun ouders over wat ze dit jaar gaan leren, met welke materialen en op welke manieren. Dit gaat over alle vakken, de Kanjertraining, de gymles, de inzet van ICT, etc. De leerkracht geeft daarnaast ouders informatie op papier mee om thuis na te lezen (kort en bondig).
  • Daarnaast kan er over een bepaald onderwerp ook een informatie-/ouderavond georganiseerd worden.
  • Via het Ouderportaal van ParnasSys kunnen ouders de NAW-gegevens, absenties en toetsresultaten van hun kind inzien. Ook zijn de NAW-gegevens van de andere leerlingen van de groep te raadplegen (alleen als ouders daar toestemming voor hebben gegeven).

Meer informatie over de communicatie tussen ouders en school kunt u lezen in Communicatie en informatie tussen ouders en school Wingerd.

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, hebben beide ouders recht op informatie en consultatie vanuit de school, dat wil zeggen dat beide ouders de nieuwsbrief en alle relevantie informatie over hun kind(eren) krijgen,  beiden uitgenodigd worden voor oudergesprekken en activiteiten op school en ook beide ouders verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling krijgen, indien nodig.

Wanneer een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, krijgt deze op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind.

De school heeft geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.


Informatie over de ontwikkeling, de ervaringen, de werkhouding en/of de resultaten van een kind wordt altijd gedeeld in een gesprek met ouders en leerkracht(en) (en de leerling). Zorgen omtrent school, leerkrachten/ouders, ontwikkelingen worden altijd in een gesprek met elkaar gedeeld.
Doel van elk gesprek van ouders en school is het delen van en zoeken naar nieuwe informatie met als doel de ontwikkeling van het kind. Bij elk gesprek is in principe ook de leerling aanwezig (tenzij samen anders afgesproken in het belang van het kind).

We hebben op verschillende momenten gesprekken:

Startgesprek:
In week 2 en 3 van het nieuwe schooljaar gaan de leerkrachten van groep 1 t/m 8 in gesprek met elke ouder en het kind. Dit gesprek is een kennismakingsgesprek en vertelt het kind samen met de leerkracht wat het gaat leren in dit schooljaar. Ouders en leerkracht maken afspraken over vervolggesprekken: wanneer, doel en frequentie.

Rapportgesprek:
In februari en in juni krijgen de leerlingen een rapport; dit kan aanleiding vormen voor een gesprek met ouders en leerling.

Ondersteuningsgesprek:
Wanneer een leerling specifieke onderwijsondersteuning krijgt, zijn er frequenter gesprekken over deze ondersteuning. Hierbij zijn vaak ook de IB-er en externen aanwezig. Tijdens het startgesprek wordt voor deze gesprekken een bepaalde frequentie (bijv. eens in de 6-8 weken) afgesproken.

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8:
Hierbij gaat het om de gesprekken over het voorlopige en het definitieve advies en een eventuele aanpassing van het advies op basis van de eindtoets met ouders en leerling. Deze worden tijdens het startgesprek gepland.

Het startgesprek en het adviesgesprek voor het definitief advies voor het voortgezet onderwijs zijn noodzakelijk. De andere gesprekken worden in onderling overleg afgesproken.

Oudergesprekken

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met school te maken heeft. Hierdoor kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De directie dient een belangrijk besluit voor te leggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie.
Alle rechten van de MR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschreven. De MR houdt zich o.a. bezig met het vaststellen van het schoolplan, het werkverdelingsplan, de onderwijstijd, vakantieplanning.
Zowel de ouder-leden als de personeelsleden hebben instemmings- of adviesrecht over zaken die voor hen van belang zijn. De directie draagt zorg voor een goede informatievoorziening naar de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u als ouder de vergadering willen bijwonen, dan bent u van harte welkom.  U kunt de MR ook bereiken per mail: mr.wingerd@catent.nl. De vergaderdata voor elk schooljaar staan vermeld in de schoolkalender op de website.
De directeur is vanuit haar functie aanwezig. Zij is geen lid van de MR, maar verstrekt de benodigde stukken en geeft informatie. Daarnaast is het natuurlijk voor een MR ook mogelijk zelf een vergadering te beleggen of (extern) advies in te winnen.

De huidige MR bestaat uit:

Oudergeleding
Maarten Koorman
Marieke Joosten
Maarten Broekema

Personeelsgeleding
Brenda Warrink
Chris Ketelaar
Marianne Corjanus

De medezeggenschapsraad kent een eigen medezeggenschapsreglement (gelijk voor alle scholen van de Stichting Catent. Stichting Catent heeft ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Via de GMR krijgen ouders en leerkrachten de kans om formeel mee te werken aan het stichtingsbeleid. De GMR kent een evenredige verdeling tussen het aantal ouders en personeelsleden, zodat de inspraak ook evenredig is verdeeld. Meer informatie over de GMR kunt u vinden op hun website www.gmrcatent.nl.

Goedgekeurde notulen van de MR vergaderingen kunt u hier lezen:

Notulen MR 15-6-2021

Notulen MR 25-5-2021

Notulen MR 30-3-2021

JAARVERSLAG MR 2020

Notulen MR 6-10-2020


Alle ouders van onze school vormen samen een oudervereniging. Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit ca. 12 leden. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar. De belangrijkste taak is zorg dragen voor het coördineren en organiseren van allerlei activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval. Daarnaast proberen zij zoveel mogelijk ouders bij schoolactiviteiten te betrekken. Ook hebben zij het beheer over de (vrijwillige) ouderbijdrage die ouders jaarlijks per kind betalen. U kunt de Oudervereniging bereiken via ovwingerd@gmail.com.
Op de jaarlijkse algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt verslag gedaan van alle activiteiten en worden een financieel verslag en een begroting gepresenteerd. Ook kunnen nieuwe leden voor het bestuur ge-/herkozen worden. Alle ouders die een kind (of kinderen) op onze school hebben mogen zich verkiesbaar stellen. De zittingsperiode in het bestuur van de Oudervereniging is drie jaar.

Voor het organiseren van de activiteiten is uiteraard geld nodig. Dit is de (vrijwillige) ouderbijdrage. De hoogte hiervan is voor het huidige schooljaar vastgesteld op € 23,- per leerling.
In het voorjaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. De kosten voor dit schoolreisje worden ook geïnd door de oudervereniging. De bijdrage voor het schoolreisje is verplicht en voor het huidige schooljaar vastgesteld op € 25,- per leerling.
De totale bijdrage is daarmee €48,- per kind. Het bankrekeningnummer, waarop u de ouderbijdrage en het schoolreisje kunt voldoen, is NL58 RABO 0170 7458 80 ten name van oudervereniging De Wingerd.
Ouders voor wie deze bijdragen een te hoge drempel zijn, kunnen via Stichting Meedoen Zwolle financiële hulp vragen. Meer informatie en het aanvraagformulier staan op www.meedoenzwolle.nl.

Oudervereniging en ouderbijdrage